Ukmergė.REZISTENCIJA:Kas jų žudikai?

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)


Gintautas Stankaitis


Trispalvės raudona spalva - simbolis kraujo, pralieto už Lietuvą – tėvynę. Kraujas liejosi tiek karo, tiek pokario metais. Lietuvoje buvo stiprus - rezistencinis judėjimas. Veikė visa pokario oficiozinė tarybinė spauda ir literatūra šį judėjimą vadina nepartizaniniu, išaukština tik liaudies gynėjų veiklą ir tą jų veiklą neobjektyviai idealizuoja bei juodžiausiomis spalvomis nudažo kitą kovojusiųjų pusę. Ji nurodo rezistencijos kilimo dalines ir klaidingas priežastis: tik užsienio piktą ranką ir balsus bei lietuvių polinkį į banditizmą. Oficiozams ir jų redaktoriams žurnalistinio nuolankumo politinei konjuktūrai ir spausdinto žodžio melui tais laikais netruko. Tai - jų sąžinės reikalas.


Kodėl kilo rezistencinis judėjimas ir jo forma-partizaninė kova? Manau, kad jo priežastys tokios: a/. Molotovo-Ribentropo slaptieji susitarimai ir jų pasekmės; b/. 1941 m. birželio 14d. prasidėjusios masinės tremtys, deportacijos, areštai; c/. 1948 prievartinė kolektyvizacija naujakuriams duotų žemių atėmimas ir istoriškai susiklosčiusio žemės ūkio suardymas; d/. Tarnybinės valstybės galia ir prievarta palaikoma pseudomokslinė klasių kovos stiprėjimo teorija; e/.Lietuvių tautos teisė ir noras ginti savo indentitetą, teritoriją, gyvenimo būdą, papročius, kalbą ir kitas vertybes nuo neteisėtų okupacinių kariuomenių ir valdžių kėsinimųsi; f/. Kitos tarptautinės ir vidaus, gyvenimo priežastys. 0 kaip su rezistencija Ukmergės rajone? Kokios jos priežastys? Kodėl ji kilo? Skaitykime, ką žmonės rašo: "Ukmergės rajone Pabaisko apylinkėje, dabartiniame "Draugystės" kolūkyje 1944m. sudeginti, nušauti bei užmušti 14 beginklių žmonių. Sudeginti Daumantiškių klojime: I.Binkevičius Stasys. II.Kaimavičius Juozas. III.lmbrasas Ignas. IV.Kuzenavičius Juozas. Sušauti bei užmušti: I.lmbrasas Utonas. II.Lengerdas Stasys. III.Grinevičius Stasys. IV.Dagys Antanas. 5-6.Totoriškių kaime du broliai Makačinai. 7-8. Du broliai Minderiaį. 9.Kulniakluose vienas, pavardė nežinoma, o nušovė Žukauskas Petras.


Prašau Sąjūdžio ištirti šią tragediją ir paskelbti laikraštyje". /Parašas yra. Raštelio kalba netaisyta/.


Kitas pranešimas iš tos pačios Pabaisko apylinkės:


"Pabaisko apyl. žuvusių pokario metais žmonių Sąrašas. Keturi vyrai: I.Binkevičius Stasys, Petro, gim. 1919m. 2.Ambrasas Ignas, Antano, gim. 1914m. 3.Naimavičius.16 metų amžiaus.4.Ignas,gimęs apie 1919 m. Jie sudeginti Daumantiškių dvaro klojime 1944 m. spalio mėnesį. Sudegino garnizono kareiviai. Vyrai buvę beginkliai.


1944 m. lapkričio mėn. garnizonas sušaudė Rakaučyznos kaime: I.Grinevičių... 2. Ambrasą Juozą, Jono/ rado namuose bevalgantį/.


Totoriškių kaime/data nežinoma/ sušaudė du brolius Motiejūnus. Jiedu kaime pjovė malkas.


1946 m. du vyrai buvo atvaryti iš Jutkonių kaimo ir prie Olišaukos vienkiemio taryb. armijos karių sušaudyti.


Du nežinomi jaunuoliai/sako, kad tai buvę gimnazistai/ atvaryti prie Pabaisko krūmų ir sušaudyti. Atrodo, sušaudę kareiviai. Tai įvykę 1946 m. pavasarį.


1949 m. sausio mėn. kareiviai radę namuose Bakučionį Kazį,Jono,gim.1914 m. sušaudė Šlaito miške: Tuo būdu nuo T.A. karių rankos nekaltai žuvo Pabaisko, apylinkėje 14/keturiolika/žmonių.


Aganauską iš Gailiūnų kaimo nušovė einantį arklio, Gailiūnų kaime. Nušovęs liaudies gynėjas Leonas Andriukonis.“ /Pranešimo autorius žinomas. Raštelio kalba netaisyta/.


Mastykime objektyviai. Eina 1944 metai. Vejanti vokiečių okupantus iš Lietuvos raudonoji armija/ arba jos uniforma apvilkti kariai/jau degina pastatus, su civiliais gyventojais, šaudo be tardymo ir teismo lietuvius. Ką daro, ištrūkęs nuo ugnies ir kulkų sudegintojo ar nušautojo giminaitis, kaimynas, draugas, šeimos narys? Gal jis, bučiuoja rankas padegė¬jui ir žudikui? Gal jis dėkoja už "laisvę mirti" nuo Špagino automatų kulkų? Ne! Išlikęs gyvas, jis renka išmėtytus ginklus/o ginklų būta daugiau negu duonos/ ir dainuoja: “girele,tu,žalioji..."Taip-formuojasi žaliasis pogrindis, atsiranda ir pasipildo ginkluotos rezistencijos pradmenys. Kuo toliau, tuo daugiau liejama lietuvių kraujo, žiaurėja kova vis ciniškesni tampa tos kovos būdai. Šypsosi Kremliuje tautų žudikas Josifas Visarionovičius Stalinas: vienam tauta bus mažiau, viena problema socializmo pergalėje bus mažiau. Vėliau šią socializmo šypseną žmonės pavadins stalinizmo asmens kulto nusikaltimais. Nugali milijoninės RA NKVD dalinių/tada žmonių vadintų rusų garnizonais/ remiami liaudies gynėjų kovotojai. Nugalėjusieji save apipina laurų vainikais, bet spjaudo ir žemina nugalėtųjų kovą ir atminimą.


Lietuvių tauta niekada nebuvo žudikų ir banditų tauta, kaip kad ją vaizdavo pataikūniška spauda ir literatūra. Lietuvių tauta nebuvo ir nėra fašistų tauta, kaip ją stengiasi vaizduoti kai kurie jadinstvenininkai. Lietuvių tauta turėjo ir turi teisę į gynybą visų tautinių vertybių ir palikimo bei valstybingumo. Tai nuo amžių egzistuojanti visų tautų teisė. Tauta neturi būti smerkiama už tai, kad ji naudojosi ir naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis, kaip ir kitos tautos: gina save. Istorija Lietuvą jau išteisino. Objektyvūs faktai ir anksčiau draustos žinios bei viešumas pateisins ir rezistencinį judėjimą, pasmerks tiek žaliąjį, tiek raudonąjį banditizmus. Žaliasis banditizmas/ kiek jis pasireiškė - jau nuteistas, o raudonasis deja dar ne.


Sąjūdžio teisininkų grupė ir Lietuvos TD Ukmergės skyrius tiria Ukmergės rajone nusikaltimus žmogiškumui. Kviečiame visus prie to prisidėti, žinančius apie nužudymus, sudeginimus, žmonių suluošinimus, kankinimus, įslaptintas kapines ar kapus ir luošintojų pavardes, fizinio smurto naudojimą tardymų kvotos ir tyrimų metu, nužudytųjų kapų ir lavonų niekinimą miestų, miestelių, kaimų aikštėse ir rinkose, - prašome pranešti adresu: 234120, Ukmergė, Maironio g., 4-12, G. Stankaičiui. Rašykite būtinai registruotais laiškais, nenuplaunantieji savo kruvinų rankų ir kruvinos sąžinės pasistengia sąjungininkams siunčiamus laiškus paimti ir sunaikinti. Autoriams pageidaujant, jų pavardžių slaptumas bus išsaugotas.


To reikia Tiesiai! To reikia Lietuvos lietuvių išlikimui. To reikia ateinančioms kartoms, kad žudikai būtų nurodyti, pasmerkti ir, jei reikės teisiami. Esu įsitikinęs, kad objektyvus ir bešališkas tyrimas pasitarnaus ateities kartų doram, taikiam, be kraujo praliejimo gyvenimui ir mūsų Lietuvos tapsmui Šiaurės Atėnais Europos tautų bendrijoje.