Sintautai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,7 / 5 (22 balsai)

SINTAUTŲ PARAPIJOS ISTORIJA


Nedidelis Sintautų miestelis, prigludęs prie kelio Šakiai-Kudirkos Naumiestis patraukia keleivių dėmesį spindinčiais bažnyčios bokštais. “Ramu ir jauku, erdviai spindulinga. Miestukas svetingai šviesus – nelyginant saulėgrąžos žiedas“ (P. Orintaitė).


Sintautai įsikūrė Veliuonos girioje, prie Pentos upelio, tarp 1641m. ir 1641m.. 1951m. Jurbarko dvaro inventoriuje minimas Suntautaičių kaimelis. Prie Šešupės ir Aukspirtos išmatuoti trys valakai lauko, pievų ir krūmokšnių blogos žemės, kurią priėmė jo karališkosios malonės valdiniai: Petras, Vilius, Grigas ir Jurgis Suntautaičiai. Jie turėjo nuo kiekvieno valako kasmet mokėti po 60 grašių. Kitokių prievolių nebuvo. Prie Aukspirtos apsigyvenę Suntautaičių vaikai ir anūkai patraukė toliau į rytus ir Veliuonos girioje prie Pentos upelio įkūrė dabartinius Sintautus. 1641 m. Sintautuose, ant Pentos kranto, Veliuonos seniūnas LDK kancleris, istorikas Albertas Radvila(1593-1656) pastatydino bažnytėlę. Ji buvo Veliuonos filija. Pradžioje kunigo nebuvo, pamaldų laikyti atvykdavo Veliuonos klebonas arba Naumiesčio karmelitai. Kunigas Sintautuose pastoviai apsigyveno 1685m. Pirmasis čia įsikūręs kunigas savo rankomis kirto medžius daržui ir sodui išplėsti. Aplinkui gyventojų skaičiui padaugėjus, kūrėsi gyvenvietės; pagerėjo ir Sintautų kunigo padėtis. 1703m. Žemaičių vyskupui belankant Sintautų parapiją, kunigas buvo sukalėdojęs 60 bačkų javų ir pinigų. Sintautų kamendorius buvo kunigas Petras Ignacijus Kugelevičius. Iš Sintautų bažnyčios metrikų (1697-1707m.) buvo nustatytos parapijos ribos. Jau tada Sintautai turėjo 36 kaimus. Sintautų parapijoje nebuvo dvarų. Gyvendamas Lukšiuose o paskui Sintautuose kunigas Antanas Tatarė laikė pas save mokyklą, kurioje turėdavo po keliolika mokinių. Daugelis jo mokinių ėjo į Marijampolės keturių klasių apskričio mokyklą ir paskui į Šakių ar į kitas Lenkų karalystės seminarijas.


Atkeltas į Sintautus, bažnyčią rado suklypusią paramstytą, bažnyčios aptvarą apirusį, kleboniją sutrūnijusią, trobesius senus. Gavęs iš kaliatorės, Zyplių dvaro savininkės, medžių, jis pastatė naują kleboniją, špitolę, klėtį ir pataisė kitas trobas. Apie 1860 metus ėmė taisyti bažnyčią; atitiesė jos sienas šulais, kurias abipusiai surakino geležinėmis sijomis, darė gaubtinias lentų lubas, padirbdino tris naujus altorius, sakyklą, ištaisė vargonus, pagamino naujas vėliavas, nutapė šventųjų paveikslų. Nudažė bažnyčią, pastatė naują varpinę, nupirko naują didelį varpą. Užsodino sodą. Parašė kelias knygas: “ Pamokslai išminties ir teisybės“, “Tiesiausias kelias ing dangaus karalystę“, vertė iš lenkų kalbos.

Turinys

Sintautų bažnyčia

Vienas iš gražiausių kultūrinio ir dvasinio pasaulio centrų yra Sintautų Švč.Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Pirmoji bažnyčia (koplytėlė) Sintautuose pastatyta 1641 metais. 1865m. paskirtas nuolatinis kunigas. Ta bažnytėlė sudegė ir 1788m. kunigaikštienė Poniatovskienė pastatė naują bažnyčią. 1907m. ir ši sudegė. Pastatyta nauja šopa. Naują bažnyčią ryžosi statyti klebonas kunigas Vincentas Paulionis. 1913 m. birželio 15d. buvo pašventintas kertinis akmuo ir pamatai. Statybai einant į pabaigą kilo pirmasis Pasaulinis karas. Statybą užbaigė klebonas kunigas Juozas Stanaitis . Tik 1922m., buvo atlaikytos pirmos Šv. Mišios. Sintautų bažnyčia buvo graži, įspūdinga; dviem aukštais, bokštais fasade. Tai eklektinės architektūros bažnyčia su romantiniais ir renesansiniais bruožais išsiskyrė iš kitų to laiko statybų savo saikingu išorės dekoru. Pagrindinis altorius projektuotas skulptoriaus Vinco Grybo. Šventoriuje, prie gatvės stovėjo stambių proporcijų varpinė, pastatyta apie 1860 metus, kai Sintautuose klebonavo kunigas Antanas Tatarė. Sintautuose gyvenęs 1855-1863m. Vienas pirmųjų pradėjęs rašyti lietuviškas knygas. Jis sutvarkė parapijos trobesius, apie 1860 metus suremontavo bažnyčią, pastatė kleboniją, nutapė paveikslų. Kunigas Antanas Tatarė, pamokslininkas, rašytojas, kovotojas už blaivybę ir už Lietuvos laisvę. Sintautų parapijos ir bažnyčios istorijoje paliko gilų kultūrinį pėdsaką. Kai 1907m. kilo gaisras, bažnytėlė sudegė, šis gaisras sunaikino kun.Antano Tatarės kultūrinį palikimą: paveikslus, rankraščius.1922m. pastatyta bažnyčia Antrojo Pasaulinio karo metais labai nukentėjo. 1944m. vokiečiai traukdamiesi rugpjūčio 13 dieną bažnyčią padegė ir apgriovė. Po karo Sintautų klebonas Jonas Damijonaitis buvo areštuotas, mirė Vilniaus kalėjime, o bažnyčia nyko ir buvo sumanyta ją nugriauti.


Pokario metais Sintautų kunigai: A. Keblaitis , V.Butkus, J.Kavaliauskas, ir A.Maskeliūnas pertvarkė senąją kleboniją, statytą A.Tatarės, pritaikė maldos namams. Taip šalia mūrinės bažnyčios griuvėsių atsirado kukli nedidukė, gražiai sutvarkyta ir jauki bažnytėlė. Dabar, atstačius Sintautų mūrinę bažnyčią, senoji bažnytėlė tapo laidojimo namais ir joje kun.A.Maskeliūno dėka įruoštas kun. A. Tatarės muziejėlis.


Ištisus dešimtmečius tikintieji rašinėjo ir prašė žemesnių ir aukštesnių, net respublikinių instancijų leidimo atstatyti bažnyčią, bet atsako nebuvo. 1961 metų lapkričio 3d. Šakių rajono vykdomasis komitetas, vadovaujamas LTSR Ministrų Tarybos nutarimu Sintautų parapijos bažnyčios griuvėsius perdavė Sintautų kolūkiui. Tada kas norėjo, tas ir griovė, ardė bažnyčią. Sintautų kolūkis „įkinkęs“ traktorius „staliniecus“ bandė nugriauti bažnyčios šonus, bet lynai trūko, ir šventovė išliko. Buvo nutarta bažnyčios bokštus susprogdinti karine technika, bet pabūgę, kad gali nukentėti vietiniai gyventojai, bokštai išliko.


Bažnyčios teritorija virto šiukšlynu, užaugo šventoriuje krūmai, bokštuose suko lizdus paukščiai, o stikliuko mėgėjai taip pat rasdavo prieglobstį. Šventa bažnyčios žemė tapo išniekinta. Parapijos klebonas Antanas Maskeliūnas mynė naujus takus, prašydamas grąžinti bažnyčią. Jo nepalaužiamo atkaklumo dėka 1989m. iš Maskvos gautas leidimas atstatyti bažnyčią. Labai sunkią, bet reikšmingą naštą pasirinko kunigas. Ėmėsi didžiulio darbo sunkiu, neramiu metu. Prasidėjo statybos darbai.


1995m. birželio 1 d.valstybinė komisija priėmė bažnyčios pastatą, o rugpjūčio 26 d. - bažnyčios konsekracijos diena.

Sintautų parapijos šviesa

XIX a. pradžioje Sintautuose veikė parapijinė mokykla. 1819m. joje mokėsi 48 mokiniai.Valdinė mokykla įsteigta 1839m. Visi besimokantys buvo valstiečių vaikai.


Tiek parapijinėse, tiek valdinėse mokykloje buvo dėstoma lenkų kalba. Mokiniams drausdavo tarpusavy kalbėtis lietuviškai. Nuo 1864m. įvesta rusų dėstomoji kalba.


1898m. Sintautuose buvo 3 parduotuvės: dvi žydų, viena lietuvių.1906m. Sintautuose pastatyta nauja pradžios mokykla. 1907m. įsikūrė „Žiburio draugijos“ skyrius, įsteigė bibliotekėlę. 1954m. įsteigta vidurinė mokykla, 1958m. išėjo pirmoji laida. 2001m. vidurinė mokykla perorganizuota į pagrindinę.

Sintautų parapijos papročiai

Sintautų apylinkėje žymiausios buvo šios apeigos: vestuvės, krikštynos, šermenys(laidotuvės), talkos. Tai zanavykų naminės apeigos.


VESTUVĖS prasidėdavo nuo „mergavimo“ iki vestuvių pabaigos. Vestuvių apeiginiai veikėjai – piršlys, kvieslys, jaunieji vaidino mažą vaidmenį. Piršlys turėjo būti vedęs ir vyresnis už jaunikį, drąsus, kalbus, kaip advokatas. Pirštis jaunikis su piršliu jodavo su gražiais žirgais į nužiūrėtą vietą. Atjoję pastato arklius, eina į vidų pagarbiai, sėda į garbingą vietą, jaunikis tyli, kalba piršlys. Po piršlio oracijos jaunosios tėvai ir duktė vertina svečius: jei tinka jaunikis, vaišina, jei ne – tai nevaišina. Jei tinka, vaišina varške.Yra patarlė: “Gaila žento, gaila varškės“. Vėliau lankosi antrą kartą. Jei tėvai nenori leisti dukros už to jaunikio, vaišina juka (virtu kiaulės krauju). Tai ženklas, kad daugiau nesilankytų. Buvo sakoma: „Ko stovi nosį nuleidęs, lyg jukos gavęs“. Jei sutinka tekėti, mergina apdovanoja rankšluosčiais. Jaunikis tuo pačiu dovanoja kaspinų, vėliau skarą, tada ruošiamos vestuvės. Į vestuves kviečia kvieslys. “Nekviestam nėra suolo“ sakydavo. Į vestuves turi atsinešti pyragų, mėsos, sviesto, sūrio ir t.t. Kviesliu turi būti jaunas, vikrus vaikinas, jis joja raitas, turi savo kalbą. Vestuvėse viską spręsdavo tėvai. Vestuvių iškilmės prasidėdavo pirmadienio vakarą pas jaunąją, baigdavosi po savaitės pas jaunąjį. Toliau vestuvių eiga tokia, kaip ir visoje Lietuvoje.


ŠERMENYS. Žmogui bemirštant įduodama vaškinė žvakė (grabnyčia). Ji turi žibėti, kol nabašninkas bus išlydėtas. Į šermenis kviečia kvieslys, dažniausiai vaikas. Mirę vyrai rėdomi baltais marškiniais, baltomis kelnėmis. Marškiniai sujuosiami kutota juosta. Apautas baltom kojinėm. Moterys – balti marškiniai, štoltas, sijonas, prijuostė, baltos kojinės. Moterys su skara, merginos galva apkaišyta kaip vestuvėm. Tolimesnė eiga kaip visur. Į šermenis einama išeiginiais rūbais. Kaimynės atsineša mėsos, sūrio ir kt. Atėję klaupiasi ir meldžiasi už mirusį. Pasimeldę pabučiuoja numirėlio kojas, paskui kryžių. Giesmininkai sėdi apie stalą ir gieda. Naktimis duodama valgyti.


Kiekvienas kaimas turėjo savo grabdirbius, jie dirbo karstus. Radus bedirbant grabą, negalima sakyti „Padėk Dieve“, reikia pasveikinti „Garbė Jėzui Kristui“. Po laidojimo reikia žmones pavaišinti, giedamas Rožančius su mirusio giminių paminėjimu. Po keturių savaičių už velionio dūšią reikia daryti „keturnedėlį“ su visų giminių paminėjimu.


KRIKŠTYNOS. Į krikštynas buvo kviečiami artimiausi giminės ir kaimynai. Pirmiausiai pasirūpina podžiais (krikšto tėvais). Į podžius prašo pats tėvas. Juos renka turtingesnius. Vardą vaikui rinkdavo paprastą, dažniausiai šventųjų vardą. Podžiai būtinai turėjo parvežti lauktuvių: saldainių, riestainių ir būtinai butelį saldžios degtinės. Podė duoda krikšto sūnui marškinius dovanų. Likusi patarlė „Džiaukis podės marškiniais“. Per Velykas vaikai lankosi pas podę podės „margučių“. Jei podė neduoda margučio, labai negražu. Gražu, jei podžiai kitokiais būdais apdovanoja krikšto vaikus.


TALKAS taip pat galima vadinti iškilmėmis. Senovės Zanavykuose visi didieji darbai būdavo atliekami su talka. Svarbiausi šie: rugiapjūtė, mėšlavežis ir linaminis. Iškilmingas buvo mėšlavežis. Dirbdavo nuo seno iki vaiko. Vaikinai mėždavo iš tvarto, seniai lauke mėšlą versdavo, merginos kratydavo, vaikai arklius varinėdavo, galėdavo pasivažinėti. Dainuodavo visi: merginos lauke, vaikinai tvarte, vaikai važinėdami. Eidamos namo perpietės merginos dainuodavo, vaikinai jų laukdavo su pilnais vandens kibirais, kad jas perlietų, o šios gudraudavo, kaip išlikti sausoms. Jei jų neapliedavo, juokdavosi iš vaikinų. Tas pats ir vakare. Valgyti gaspadinė turėjo duoti gerai ir skaniai, šešis kartus į dieną. Pabaigtuvės iškilmingos, su armonika.

Šaltiniai

Naudota literatūra: Sintautai-Žvirgždaičiai Zanavykija I-II t. Sintautų mokyklos šviesa. M.Puodžiukaitienė Lankstinukai: Sintautų Švč.Marijos į dangų ėmimo bažnyčia 1996m. Atgimusi bažnyčia 1995 08 02.R.Ūsienė

Medžiagą surinko ir užrašė mokytoja Antanina Kukuraitytė – Klimaitienė, gyv. Sintautuose.