Patilčių kaimo kryžius

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:


Patilčių kaimo kryžius.1988 m.

(iš A. Mickuvienės asmeninio archyvo)


1988 metų birželio 14 dienos rytas. Iš visos Lietuvos kampelių į tuometinio Kapsuko (dabartinės Marijampolės) rajono Sudavijos Valstybinio Žirgyno Patilčių kaimą susirinko žmonės, kurie čia kažkada gimė, augo.

Patilčių bažnyčioje pasimeldė, išklausė šv. Mišių, o paskui sustojo prie kryžiaus, kuris po ilgų metų buvo restauruotas, aptvertas nauja tvorele, sutvarkyta aplinka. Kryžius pašventintas, papuoštas gėlių vainikais, prie jo pagiedotas tautinė giesmė (dabartinis Lietuvos himnas), sudainuota keletas kiekvienam lietuviui brangių dainų. Skambiausias dainas dainavo buvę tremtiniai.

Ilgametė Igliškėlių bibliotekos darbuotoja ir iniciatyvi atgimimo renginių organizatorė Alesė Mickuvienė visiems susirinkusiems paskaitė savo kūrybos eilėraštį:


ATGIMIMAS


Atgimimas tai šventė mūs brangios Lietuvos

Sąjūdis - stiprybė visos mūs tautos.

Nenuleiskime rankų pasiryžkim visi,

Tik per ryžtą ir siekius ateitis bus šviesi.


Teišdžiūsta baseinai alkoholio tvanų,

Šiandien Lietuvai reikia tiktai protų blaivių.

Stokit, broliai, prie arklo dirbti žemės gimtos,

Negailėkite triūso vardan savo tautos.


Tegul nuskamba kaimuos lietuvių daina,

Tegul rūtų darželiais pasipuoš Lietuva,

Tegul plazda virš bokštų trispalvė vėliava,

Tegul žmonės pajunta, kad Tėvynė laisva.


Po kryžiaus šventinimo dar ilgai žmonės dalijosi savo prisiminimais apie nepriklausomos Lietuvos laikus, Patilčių kaimo praeitį.


Užrašė Igliškėlių kaimo bibliotekininkė Magelė Aleksandravičienė