Kategorija:Kiti aukštaitijos straipsniai

Iš „Graži tu mano“.

'Saldutiškio žydų tragedija 1941metais birželio- rugpjūčio mėnesiais'Paryškintas tekstas


Europos Sąjungos Komisijos viceprezidentė Viviane Reding savo laiške Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkui Emanueliui Zingeriui pasveikino Seimo nutarimą paskelbti 2011-uosius Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metais.

Savo oficialiame laiške Komisijos narė Viviane Reding sveikina šią Lietuvos iniciatyvą kaip reikšmingą žingsnį, susitaikant su šalies praeitimi ir pagerbiant aukų atminimą...(2011m.sausio 19d.pranešimas)


Saldutiškis, kaip ir kiekvienas miestelis per karą nukentėjo, o skaudžiausiai žydų tautybės gyventojai. Čia buvo sušaudyta šešiasdešimt septyni žydų tautybės piliečiai. Ne visi buvo abejingi, buvo ir tų kurie napabūgo ir gelbėjo: Lentpiuvės savininko žmona Petronėlė Bliudžienė,

Kunigas Antanas Maciulevičius,

Pirmosios Paalsuodės Ryliškių šeima,

Antrosios Paalsuodės Kazio Gurkšnio šeima,

Pagraužės Kraujaliai,

Serlediškio Trinkūnai,

Šiubiškio Jonas Gadliauskas.Sąrašą Žydų (Labanoro) sušaudytų Saldutiškyje, davė 1960 metais išsislapstę per karą Labanoro apylinkėse labanoriškiai žydai:Eckis Sternelskis, tuo laiku dirbęs Utenoje Kauno gatvės mėsos parduotuvėje. Broliai Ausėjavai: batsiuvys Leizerskis ir kalvis Jenkelis, dirbo Lenino keliu kolūkyje. Nužudytųjų sąrašą sudarė ir žudynių vietas nustatė, asmenybes aprašė pagal nužudytųjų artimųjų,pažystamų bei jų žudikų prisiminimus Saldutiškio vid. Mokyklos kraštotyrininkai-mokytojai, vadovaujami mokytojos Radušytės-Daškevičienės Verutės (jos dėdė iš Grikiapelės čia nužudytas,,, per apsirikimą‘‘), mokytojos Mardosienės Marijos, kilusios nuo Švenčionių, mokyt. Laurinavičienės Vandos iš Ripaičių. Daug žinių suteikė vietiniai Saldutiškio gyventojai:Šnerys Vladas, Trinkūnas Anupras, Savickas Algis, Pilipavičius Petras, Pilipavičienė-Šalčiūnaitė Teklė,Kaminskienė Marija, Zlatkauskas Edvardas,Lašinskas Justas,

Nasevičius Steponas, Rastenis Edvardas,Kaušylas Pranas, Edvardas, Pakalnis Jonas, Pakalnytė Adelė-Ivaškevičienė, Kanapienienė Felicija, Navadvorskienė Nastutė, Treinytė Vera, Treinys Vladas,Kuašylienė Antanina.

Perkėlimą organizavo LKP Utenos skyriaus sekretorė Mikolaitienė Janina, ji patikrino nužudytųjų sąrašus, pravedė posėdį, perkėlimo darbams vadovauti buvo paskirtas SaldutiškioVKpirmininkas Kerulis Stasys, pavaduotoju Žernys Juozas. Civilių palaikai surinkti iš žudynių vietų 1960.07.18, buvo pašarvoti kultūros namuose. Iš raistų palaikus teko vežti tiesiai į kapines, buvo suirę, apgedę. Iš kultūros namų palaikai palydėti į karių kapines liepos 20 dieną, dalyvaujant nužudytųjų giminėms, saldutiškiečiams, rajono valdžiai. Palaikai buvo atvežti iš:

Kapų raisto-1

Pakiaunės ir Berniunų-2

Balčiūno lauko--50

Antakalnio miško-25

Genekalnio-3

Girininkijos kalno-3

Daboklės-2

Ulčicko sodybos-6

Saldutiškio Užkapio-2


Sąrašas nužudytų žydų kartu su kitų tautybių pileičiais:

Eil.nr. Pavardė vardas Gim.metai Vietovė pareigos Sušaud. metai Vietovė kur sušaudyta Tautybė

1 Gavenda Mauša Labanoras 1941.06.26 Miške už Antakalnio žydas


2 Gavendienė Sara Labanoras --;;--- --;;-- žydė

3 Gilinskas Chlaunė Labanoras 1941.06.26 ---;;--- žydas

4 Gilinskienė Ziankė Labanoras 1941.06.26 ---;;--- žydė

5 Klačko Šimonas Labanoras Sald.kop. vedėjas 1941.06.22 ---;;;--- žydas

6 Klačkienė Eta Labanoras 1941.06.26 žydė

7 Klačkų vaikas Labanoras vaikas 1941.06.26 žydas

8 Klačkų vaikas Labanoras vaikas 1941.06.26 žydas

9 Kravelienė Sara Labanoras Namų šeim. 1941.06.26 žydė

10 Kravelienės vaikas Labanoras vaikas 1941.06.26 žydas

11 Kravelienės vaikas Labanoras vaikas 1941.06.26 žydas

12 Kačas Abromas Labanoras senelis 1941.06.26 13 Kačienė Labanoras 1941.06.26 žydė

14 Kačaitė Liza Labanoras 1941.06.26 žydė

15 Milneras Labanoras 1941.06.26 žydas

16 Rapaportas Abramas Labanoras 1941.06.26 žydas

17 Rapaportas Labanoras vaikas 1941.06.26 žydas

18 Rapaportas Labanoras vaikas 1941.06.26 žydas

19 Rapaportas Labanoras vaikas 1941.06.26 žydas

20 Šulmonas Bariokas Labanoras vaikas 1946.06.26 žydas

21 Šulmonienė Labanoras 1941.06.26 žydė

22 Šulmonaitė Ona Labanoras vaikas 1941.06.26 žydų


1960 metais liepos 17-20 dienomis perkeltų aukų sąrašas į Saldutiškio Karių kapines.


1 Abramickis Konkis 1915 Saldutiškis Prekybi- ninkas 1941.06.22 Antakalnio miškas žydų

2 Abramickienė 1918 Saldutiškis Namų Šeim. 1941.08.04 Saldutiškis Balčiūno laukas žydų

3 Abramickaitė 1938 Saldutiškis vaikas 1941.08.04 Saldutiškio Balčiūno laukas žydų

4 Abramickas 1940 Saldutiškis vaikas 1941.08.04 Saldutiškio Balčiūno laukas žydų

5 Buraka 1885 Saldutiškis Prekybi- ninkas 1941.08.03 Saldutiškio Balčiūno laukas žydų

6 Burakienė 1890 Saldutiškis Namų Šeim. 1941.08.03 Saldutiškio Balčiūno laikas žydų

7 Burakaitė 1916 Saldutiškis siuvėja 1941.08.03 Saldutiškio Balčiūno laukas žydų

8 Burakaitė 1915 Saldutiškis Darb. 1941.08.03 Saldutiškis Balčiūno laukas žydų

9 Buraka 1910 Saldutiškis Darb. 1941.08.03 Saldutiškis Balčiūno laukas žydų

10 Čerškus Alfredas 1921 Ginučiai Malūno Ved. 1941.08.03 Saldutiškis Balčiūno laukas Liet . 11 Čestavičius Kajetonas A. 1921 Šiškiniai Lentpiuv. Darb. 1941.08.03 Saldutiškio Balčiūno laukas Liet.

12 Čerpavičiūtė Hana 1925 Saldutiškis Moksleiv. 1941.08.04 Saldutiškio Balčiūno laukas žydų

13 Čerpavičius 1900 Saldutiškis Prekybi- ninkas 1941.08.04 Saldutiškio Balčiūno laukas žydų

14 Čerpavičienė 1904 Saldutiškis Nam. Šeim. 1941.08.04 Saldutiškio Balčiūno laukas Žydų

15 Čerpavičius 1928 Saldutiškis Moksleiv. 1941.08.04 Saldutiškio Balčiūno laukas Žydų

16 Čerpavičius 1935 Saldutiškis vaikas 1941.08.04 Saldutiškio Balčiūno laukas Žydų

17 Gečys Liudas , Vinco 1915 Plaučiškių km. Valsčiaus Tarnaut. 1941.08.04 Saldutiškio Balčiūno laukas Liet.

18 Ivanovas 1920 Pakiaunė Malūno vedėjas 1947 Pakiaunės malūnas Rusų

19 Janonis 1919 Saldutiškis Lentpiuv. Darb. 1941.08.04 Saldutiškio Balčiūno laukas Lietuv.

20 Kacas Zikmonas 1880 Saldutiškis Namų Darb. 1941.06.23 Ulčicko sodyba Žydų

21 Kacaitė 1939 Saldutiškis vaikas 1941.06.23 Saldutiškis Ulčicko sodyba Žydų

22 Kacienė (Likmono marti) 1910 Saldutiškis Namų Šeim. 1941.06.25 Saldutiškis Ulčicko sodyb. Žydų

23 Kacienė 1885 Saldutiškis Namų Šeim. 1941.08.04 Saldutiškis Balčiūno laukas Žydų

24 Kacaitė 1915 Saldutiškis Namų Darb. 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

25 Kacas Jenkelis 1938 Saldutiškis vaikas 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

26 Kacas Dovydas 1905 Saldutiškis prekybininkas 1941.08.03 Balčiūno laukas žydų


27 Kapelinskas Antanas, Igno 1917

Saldutiškis Kultūros Namų ved. 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių

28 Kapelinskas Jonas, Igno 1911 Saldutiškis Milicijos Įgaliot. 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių

29 Kindurys Vladas ,Justo 1896 Pelaniai Žemdirbys 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių

30 Logočiovas 1910 Saldutiškis Valsčiaus Partorg. 1941.06.24 Prie Labanoro kelio, ties Berniūnais Rusų

31 Lūnius Algirdas, Prano 1925 Lamėsto km. Bibliotekos vedėjas 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių

32 Mikneras Nuo Linkmenų Šiškinių pr. Mok.mokyt. augintinis 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių Kilęs Nuo Klaipėd.

33 Mizeris Adolfas 1925 Kirdeikiai Darbininkas 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių

34 Mieželis Antanas 1921 Saldutiškis Lentpiuvės Darb.orkest- meisteris 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių

35 Mauša 1890 Saldutiškis Duonos kepėjas 1941.08.03 Balčiūno laukas Žydų

36 Maušienė 1890 Saldutiškis Duonos kepėja 1941.08.03 Balčiūno laukas Žydų

37 Noskis 1900 Saldutiškis kalvis 1941.08.03 Balčiūno laukas Žydų

38 Noskienė 1904 Saldutiškis Namų šeiminikė 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

39 Noskis 1937 Saldutiškis vaikas 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

40 Noskis 1937 Saldutiškis vaikas 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

41 Pupiškis Ulpa 1898 Saldutiškis Prekybinin- kas 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

42 Pupiškienė 1901 Saldutiškis Namų šeimininkė 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

43 Pupiškis Jenkelis 1928 Saldutiškis moksleivis 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

44 Pupiškis Orčekas 1935 Saldutiškis vaikas 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

45 Paukštė Kazys 1905 Simoniškiai žemdirbys 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių

46 Paukštė Anupras 1916 Kirdeikiai 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių

47 Pavasaris Bronius, Augusto 1911 Saldutiškis Saldutiškio Valsčiaus sekretorius 1941.08.04 Balčiūno laukas lietuvių

48 Pumputis Kazys 1910 Ginučiai Paruošų agentas 1941.08.04 Saldutiškis Balčiūno laukas lietuvių

49 Pupiškytė Golka 1926 Saldutiškis Moksleivė 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

50 Radušis Kazys, Petro 1893 Grikepelė Žemdirbys 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių


51 Rupkis 1915 Saldutiškis Saldutiškio fotogr. 1941.08.03 Balčiūno laukas žydų

52 Rupkienė 1918 Saldutiškis namų šeim. 1941.08.03 Balčiūno laukas žydų

53 Rupkis 1939 Saldutiškis vaikas 1941.08.04 Balčiūno laukas Žydų

54 Samulis Antanas,Teofilio 1920 Maksiūnai darbininkas 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių

55 Šalčiūnas Alfonsas,Kazio 1917 Antalamiestė Darbininkas 1941.08.04 Saldutiškio Kapų raistas Lietuvių

56 Šileika Bronius 1920 Bendrovė darbininkas 1941.06.26 Miškas už Antakalnio Lietuvių

57 Šileika Ignas 1922 Labanoras Labanoro seniūnas 1941.06.26 Miškas už Antakalnio Lietuvių

58 Vyšnevskis Donatas 1919 Saldutiškis Lentpiuvės darbininkas 1941.08.04 Saldutiškis Balčiūno laukas Lenkų Kilęs Iš Šven- čionių

59 Vedrickas Rapolas 1911 Plaučiškiai valstietis 1941.08.04 Balčiūno laukas Lietuvių


 Trys  nežinomi žydų tautybės    1946.06 Genekalnis prie Montvilo ežeriuko	


Išgelbėta Saldutiškyje buvo Kacaitė Hana.Ją,  mažą mergaitę priglaudė Petronėlė Bliudžiuvienė, pakrikštijo Jataučiai, kada naciai pradėjo domėtis Hana-Ona, ją Jataučiai išsiuntė į kaimą pas pažystamus. Jos dabar likimas nežinomas, sako , kad buvo ir lankėsi Saldutiškyje.

Perlaidojimo vietoje 2007 metais, buvo su Saldutiškio seniūnija ir Rusijos Federacijos atstovais kapinės atnaujintos, tačiau po trimis maumedžiais nurodyta tik, kad čia ilsisi ,,Antrojo pasaulinio karo aukos, kokios tai aukos užrašo nėra, o kita paminklinė lenta informuoja, kad , jog ,,šiose kapinėse palaidoti keturiasdešimt devyni nežinomi tarybiniai kariai, gaila, kad nukankintų ir nužudytų žydų tautybė kažkur nusklendė maumedžių viršūnėmis, o gal mes nenorime jaustis kalti, dėl to kas buvo... Per visą Lietuvą išžudyta apie 200 tūkstančių žydų.

Skaitau knygą, ,,Prakalbinta praeitis, išleista 2002 metais, knygoje surinkta geriausi moksleivių rašiniai konkursui ,,Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija. Įstrigo Pakuonės moksleivių Astos ir Eimanto užrašytos mintys: ,,Mes, devintokai, tikrai nepažystame nė vieno žydo.Čia būta žydo sodybos. čia per pertrauką skynėme obuolius nuo jų sodintų obelų, čia buvo parduotuvė, o čia žaisdavo lietuvių ir žydų vaikai...Tik vieni pražilę ir dabar tebegyvena, o kiti...niekada neužaugs...

Šie žodžiai tinka kiekvienai vietovei kurioje 1941 metais gyveno žydų tautybės lietuvos piliečiai.

Natūralus klausimas, gal ne vien Rusijos Federacijos atstovai gali ir sugeba pasirūpinti savo valstybės aukomis Antrojo pasaulinio karo juos įamžindami, o kur rasti užrašą (nors šie metai – Holokausto), kad čia, po šiais maumedžiais daug didesnis skaičius aukų-žydų tautybės, šešiasdešimt septynios, čia gyvenusios kartu su Saldutiškio ir aplinkinių kaimų lietuviais. Ką reiškia užrašas, ,, Antrojo pasaulinio karo aukos‘‘, abstraktus, o jei kas paklaus, kur jūsų miestelio sušaudyti žydai, kurioje vietoje ilsisi jų palaikai? Rusijos Federacijos lėšomis pažymėtoje paminklinėje lentoje? Kur tie šešiasdešimt septyni, o gal dar daugiau...


Skaudūs istorijos puslapiai dviejų tautų kartu gyvenusių, žydų ir lietuvių...


Panaudota kraštotyrinė medžiaga buvusio Saldutiškio mokytojo J.Žernio

Regina Kirkienė Saldutiškio vyr. bibliotekininkė

Šiuo metu ši kategorija neturi jokių puslapių ar failų.