Jonas Jablonskis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Jonas Jablonskis - Rygiškių Jonas (1860-1930)

Jonas Jablonskis – didžiausias bendrinės lietuvių kalbos ugdytojas, tobulintojas, jos pagrindų kūrėjas, sugebėjęs atskirti ir iškelti tai, kas lietuvių nacionalinės bendrinės kalbos raidos procese buvo progresyvu ir gaju. Jablonskis – pirmasis bendrinės kalbos sintaksės, terminologijos ir apskritai rašomosios kalbos teoretikas, jos mokslo kūrėjas.


Jonas Jablonskis kilęs iš vakarų aukštaičių pietiečių Kubilėlių kaimo, netoli Kudirkos Naumiesčio. 1881 m. aukso medaliu baigęs Marijampolės gimnaziją (dabar Rygiškių Jono gimnazija), įstojo į Maskvos universitetą, kur studijavo klasikinę filologiją.


Jonas Jablonskis yra bendrinės lietuvių kalbos gramatikos mokslo kūrėjas, parašęs kelias lietuvių kalbos gramatikas, kuriomis buvo galutinai įtvirtintos vakarų aukštaičių fonetikos, morfologijos ir sintaksės lytys, tikslingai nustatytas bendrinės kalbos ir tarmių santykis, įdiegtos bendrinės kalbos normos. Visų Jablonskio kalbos mokslo darbų apibendrinimas buvo jo 1922 m. ,,Lietuvių kalbos gramatika“. J. Jablonskio 1911 m. „Lietuvių kalbos sintaksė“ ir 1928 m. studija „Linksniai ir prielinksniai“ padėjo bendrinės kalbos sintaksės mokslo pagrindus.


Pasirašinėjo Rygiškių Jono, Kriaušaičio, Obelaičio, Šipailos, Vaidilos ir kitais slapyvardžiais.


Nuo 1922 m. – Lietuvos universiteto (Vytauto Didžiojo universitetas) garbės profesorius. Kaune jo vardu pavadinta mokykla. Jonas Jablonskis mirė Kauno Karo ligoninėje, buvo palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Verta pacituoti vieno nekrologo žodžius, J.Jablonskiui mirus:

„1930 m. vasario 23 d. mes nustojome Jo, visą savo gyvenimą paaukojusio mūsų vargo kraštui. Gausingos minios, sekusios Jo karsto, begalė vainikų, sudėtų ant Jo kapo, gedulo vėliavos, papuošusios Lietuvą, – visa tai tik menkoje dalelėje gali atvaizduoti mus ištikusį liūdesį, tą meilę ir pagarbą, kuriuos mes velioniui jautėme ir pareiškėme palydėdami Jį į amžino poilsio vietą. Vargo sūnus, Jis per visą savo gyvenimą nenustojo juo buvęs ir nenuilstamu darbu ir savo skaisčiu gyvenimo pavyzdžiu paliko mumyse neišdildomą paveikslą žmogaus, kurio vardą ir nuopelnus minės ne vien gausingas skaičius Jo mokinių, bet lygiai dar daugelis mūsų krašte gimstančių kartų“.

Straipsniui naudoti informaciniai šaltiniai:

Jonas Jablonskis. Vikipedijos internetinė enciklopedija. lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Jablonskis

KATINAS, Petras. Pasiaukojęs gimtajai kalbai ir kraštui: [Jono Jablonskio 75-osioms mirties metinėms]. XXI amžius - Kaunas, 2005. - Nr. 17 (1318). XXI amžius

Urbanavičius, Algimantas. Jonas Jablonskis - Rygiškių Jonas (1860-1930). Prieiga per internetą:http://ualgiman.dtiltas.lt/jonas_jablonskis

BARZDUKAS, STASYS. JONAS JABLONSKIS ŠVIETĖJAS / Aidai. Jonas Jablonskis.


Straipsniui naudotas nuotrauka paimta iš svetainės apie Joną Jablonskį (angliškai).Tai pavyzdinis straipsnis, kuris konkurse "Žinių meistras" nedalyvauja.