Gruzdžių krašto išnykę ir nykstantys kaimai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Kraštotyrininkė Irena Rudzinskiene

Dimšiai


Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (148 balsai)

Apgyvendintos vietos Šiaulių apskr. Gruzdžių vlsč. 1923 m. paimtos paieškos pagrindu.


Pirmųjų valsčiuje įvardintų kaimų pėdsakus aptinkame Šiaulių ekonomijos aprašyme: „1765 m. birželio 24 d. perėmus Lietuvos ekonomijų administraciją D. K. Liet. paiždininkui Antanui Tizenhauzui išnykusių kaimų žemėmis: Žeimės, Puodžiūnų, Bučelių ir Garų buvo išplėstas Gruzdžių dvaras"1.


Taip išnyko 1649 m. įrašytieji Šiaulių ekonomijos inventoriuose kaimai: Žeymy, Podziuny, Buczele, Gary2.


„1795 m. rusams užėmus Lietuvą- Lietuvos didikai užleido dvarus rusams dvarininkams, išdraskomi net valstiečių ūkiai - Gavenaičių, Pauparių, Maniušių, Vileikių, Medsėdžio, Mimaičių ir kt. dvarai sudaryti iš valstiečių suardytųjų ūkių"3.


Prireikė net dviejų šimtmečių istorinių pasikeitimų, kad dvarai virstų vėl kaimais: „Kariškiams žemė. Šiaulių apskr. 1920 m. kovo 11 d. komisija nutarė paimti išskirstymui dvarus Gruzdžių vlsč: Maniušius (325 deš), Verbūnus (319 deš.), Piktuižius (167 deš), Medsėdžius (204 deš) ir Mimaišius (178 deš) - kurių savininkas J. Nariškinas, valdąs 32866 deš."4.


Įvardinti dvarai - kaimais buvę, įrašyti Šiaulių ekonomijos inventoriuose 1649 m.: Maniusze, Werbuny, Pitkuyže - 1649 m - Pitkuyže - 1708 m., Mimaycie - 1649 m.


XX a. kaimų nykimo analizei pakaktų ūkių ir gyv. skaičiaus dinamikos 1897-2001 m., tačiau norėjosi įvardinti nors dalį tarpukario Lietuvos Gruzdžių krašto kaimų kūrėjų, kuriems teko audringiausių laikmečių skaudžiausios reformos kaime.


Ieškotos ir ankstesnės kaimų paminėjimo datos.


„Šiaulių Ekonomijos pirmiau karaliaus stalo dvarų istorinis aprašymas nuo jos pradžios lig pusės XIX šimtmečio, su aprašymu Antano Tyzenhauzo darbų su jo paveikslu ir facsimile, 1850 m. parašė Maurikis Hryszkievviczius, iš lenkiško rankraščio 1905 m. vertė Mečislovas Dovoina-Silvestravičius5. (Maurikis Griška-Hryszkiewicz buvo Šiaulių ekonomijos iždininkas, rašė naudodamasis Zubovų archyvu). Straipsniuose įvardinti gyventojų surašymo 1897 m.6, 1923 m.7 duomenys. Vėliau - 1941 m. apylinkių - (mažiausių adm. terit. vienetų, įvestų 1940 m. pab. vietoje buv. seniūnijų) - gyventojų ir vietovių surašymo žinios8.


Po apylinkių sustambinimo 1963 m. ir Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo žinyno (ATSŽ) sudarymo, kaimų aprašymuose patiekiami 1979 m. gyv. surašymo duomenys9, vertingi tuo, kad atspindi laikotarpį baigiantis vienkiemių nukėlimui 1967-1979 m.


Gyvenamųjų vietovių pavadinimai tekste užrašyti taip, kaip jie pateikti to meto dokumentuose. 2001 m. kaimų pavadinimai - tokie, kokie jie įvardinti (jau pataisyti pagal ATSŽ ir LKJ) „Šiaulių apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai - Lietuvos gyventojų ir bustų surašymas 2001" - Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės


Gruzdžių krašto kaimų suvestinė:

E-visinskis1gruzdziai.pdf


  • 1 Maurikis Hriškevičius. Šiaulių ekonomijos aprašymas.
  • 2 Šiaulių ekonomijos kaimų sąrašas.
  • 3 SIETYNAS, - 1920 m., Nr. 18, psl. 19.
  • 4 SIETYNAS, - 1920 m., Nr. 6, psl. 16.
  • 5 MŪSŲ SENOVĖ. K., - 1922 m. psl. 809.
  • 6 Alfavitnįj spisok Naselennich Mest Kovenskoj gubernįj, Kovna, 1903.
  • 7 LIETUVOS GYVENTOJAI. 1923 METŲ VISUOTINIS GYVENTOJŲ *SURAŠYMAS. K.
  • 8 Šiaulių apygardos archyvas (ŠAA), F. 48, Ap. 1, B. 92, L. 5-189.
  • 9 Sąjunginis 1979 m. gyventojų surašymas.

Parengė Irena Rudzinskienė