Gidžiūnas Vincas Viktoras

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)

Gidžiūnas Vincas Viktoras- kunigas, pranciškonas, istorikas.


Gimė 1912 m. rugsėjo 5 d. Marinkos k., Balkūnų vlsč., Kalvarijos apskr.*, mirė 1984 m. sausio 30 d. Kearny‘je, Niu Džersio valstijoje, JAV. Mokėsi Kauno Pavasario suaugusiųjų ir Kretingoje Pranciškonų gimnazijose. 1934 m. liepos 21 d. įstojo į pranciškonus ir 1937 m. išsiųstas į Italiją, studijavo teologiją. 1940 m. birželio 2 d. įšventintas į kunigus. 1941 m. rudenį istojo į Popiežiškąjį Šv. Antano pranciškonų universitetą ir studijavo Bažnyčios istoriją, parašęs disertaciją ,,De Fratribus Minoribus in Lituania“, gavo daktaro laipsnį. Studijuodamas Romos lietuvių kolonijoje reiškėsi kaip pamokslininkas ir visuomenininkas. 1946 m. atvyko į JAV ir buvo įjungtas į lietuvių pranciškonų veiklą. Čia jis buvo pamokslininku, JAV tretininkų viršininku, provincijos sekretoriumi Bridgevile, Brukline, Kenebunke, vienuolynų viršininku, provincijolo patarėjas. Taip pat Bruklino vienuolyno viršininku ir Vyriausiuoju Ateitininkų federacijos dvasios vadu. Bendradarbiavo leidiniuose: ,,Aidai“, ,,Ateitis“, ,,Draugas“, ,,Darbininkas“, ,,Tėviškės žiburiai“, ,,Lietuvių enciklopedija“. 1962-1984 m. redagavo žurnalą „Šv. Pranciškaus varpelis“. Parašė veikalų apie šv. Kazimierą (1958), pranciškonų ordiną (1971), gausiai panaudojęs archyvų šaltinius pirmasis plačiau tyrė pranciškonų istoriją Lietuvoje. Svarbiausios studijos: „Apie mažuosius brolius Lietuvoje 1245-1517“ (1950), „Apie mažųjų brolių misijas Lietuvoje XIII ir XIV a.“ (1950), „Legendiškieji pranciškonų kankiniai Vilniuje“ (1954), „Apie mažųjų brolių observantų pradžią Lietuvoje“ (1970), „Pranciškonų observantų bernardinų gyvenimas ir veikla Lietuvoje 15 ir 16 a.“ (1982), „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849)“ (1993).

L.: Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška - vyriausias redaktorius … [et al.]. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1956, T. 7, p. 206.

Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2004, T. 6, p. 633.