Žyma:Užpalių biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Užpalių biblioteka


Užpalių bibliotekos istorija ir veikla Užpalių bibliotekos istorija 1908 m. Užpaliuose buvo įsteigtas parapijos knygynas. Nuo 1914 m. Užpaliuose veikė trys nedidelės bibliotekėlės: Lietuvos Šiaulių sąjungos, kurioje literatūra buvo karinio-patriotinio pobūdžio; Lietuvos jaunimo federacijos "Pavasario" kuopos, kuri turėjo literatūros klerikalizmo, kovos su materialine pasaulėžiūra temomis, ir Užpalių progimnazijos biblioteka. Progimnazijos, šaulių ir pavasarininkų bibliotekėlėse 1935 m. buvo per 2000 knygų. Pokario 1945 metais Užpaliuose susikūrė Užpalių biblioteka. Jai vadovavo bibliotekininkė Skarinienė. Tai buvo naujai besikuriančios bibliotekos metai. Ji įsikūrė Vytauto gatvėje esančiame name(dabar Nr. 8). Nuo 1948 m. lapkričio mėn. bibliotekoje pradėjo dirbti Natalija Šilova, o fonde buvo apie 1700 egzempliorių knygų. Nuo 1951 m. vasario mėnesio Užpalių miestelio bibliotekai pradėjo vadovauti Aldona Velutytė. Vėliau prasidėjo didelė bibliotekos darbuotojų kaita. Bibliotekos vedėjomis dirbo: Emilija Vaišnoraitė, Alma Kunigėlytė, Būgienė, Jūratė Sakalauskienė, R. Rinkevičienė. Biblioteka persikėlė į kultūros namų patalpas. 1968 metais bibliotekai, kurios fonde buvo 7000 egzempliorių knygų pradėjo vadovauti Ieva Vaškelytė. Ji šiose pareigose išdirbo 25 metus iki 1992 metų. Šiais bibliotekos veiklos metais buvo rengiami knygų aptarimai, vakarai, garsiniai skaitymai, jubiliejinės parodos ir kt. renginiai. 1992 metų rudenį Užpalių bibliotekos filialas Nr. 9 perkeliamas į Užpalių vidurinę mokyklą, sujungiant su mokyklos biblioteka. Sumažinus etatus, bibliotekininkė I. Vaškelytė 1992 metų spalio 22 dieną, perdavė Užpalių bibliotekos filialo Nr. 9 fondus ( 9192 egz. knygų, žurnalų, brošiūrų), Užpalių vidurinės mokyklos bibliotekininkei Rimai Juzulėnaitei, kuri mokyklos bibliotekoje vyr. bibliotekininke dirbo nuo 1974 metų rugsėjo 1 dienos. Didelį dėmesį bibliotekininkė Rima Juzulėnaitė skyrė vaikų skaitymo kultūros ugdymui. Su savo paruoštais moksleiviais Respublikiniame Skaitymo kultūros konkurse 1985 m. ir 1988 m. laimėjo pirmas vietas. Pastoviai pildė kraštotyrinę kartoteką. Paruošti aplankai: "Žmonės, išgarsinę Užpalius", " Senoji krašto tautosaka", "Tremtinių atsiminimai", "Užpalių krašto istorijos puslapiai", "Užpalių liaudies medicina". Surinkta medžiaga aplankams apie profesorius Kazį Pakštą, Praną Juodelę, Antaną Žvironą, lakūną Juozą Namiką ir kitus žymius Užpalių krašto žmones. 1994 vasario mėnesį, įsteigtas 0,5 papildomo bibliotekininkės etato, į kurio pareigybes įeina vadovėlių apskaita, mokytojų metodinės ir papildomo ugdymo literatūros apskaita ir populiarinimas. Šias pareigas mokyklos bibliotekoje pradėjo eiti bibliotekininkė Danguolė Vaškelienė. Nuo 2004 metų kovo 2 dienos Utenos viešosios A. ir M. Miškinių bibliotekos Užpalių filiale vyr. bibliotekininke pradėjo dirbti Vida Juškienė. Nuo 2009 m. mokyklos bibliotekininke vietoj D. Vaškelienės pradėjo dirbti R. Šliogerienė.
     Pagrindiniai bibliotekos tikslai ir uždaviniai yra  organizuoti Užpalių gimnazijos bendruomenės moksleivių (280) ir Užpalių mikrorajono gyventojų 
(1348 ) bibliotekinį aptarnavimą, kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, informuoti skaitytojus apie gautas knygas, teikti reikalingą bibliografinę informaciją, rengti parodas, bibliografines apžvalgas, organizuoti kultūrinę, kraštotyrinę veiklą, organizuoti masinius renginius, mokyti vartotojus naudotis informacinėmis technologijomis, ruošti projektus, dalyvauti LIBIS diegimo ir kituose darbuose, susijusiuose su informacijos sklaida ir bibliotekos paslaugų reklama.
 Užpalių bibliotekos fondą 2010 m. sudarė  14479 fiz. vnt. įvairių dokumentų: grožinė, mokslinė, informacinė, metodinė literatūra, mokomosios programos. Prenumeruojama 24 pavadinimų periodiniai leidiniai. Turime 420 skaitytojų, 22 jaunuosius knygnešius.

Bibliotekos fondai nuolat atnaujinami, papildomi naujais, vertingais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, grožine literatūra. Fondus komplektuoti padeda Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, kraštiečiai, patys užpaliečiai, gimnazijos mokiniai dovanodami knygas bibliotekai. Taip pat biblioteka turtinama ir dalyvaujant projektuose. Vienas iš tokių projektų buvo lietuvių Kembridžo universiteto studentų iškelta iniciatyva. 2010 m. pavasarį jie dviračių žygio iš Anglijos į Lietuvą metu nešė žinią lietuviams apie Lietuvos ateities viziją, stengėsi atkreipti pasaulio lietuvių akis į vis didėjančią emigraciją bei rinko lėšas vienai Lietuvos bibliotekai paremti. Mus labai nudžiugino žinia, jog ARULS pasirinko Užpalių biblioteką. Taigi prisidedant leidyklai „Alma Littera“ mes savo fondus papildėme 150 vaikams ir jaunimui skirtų grožinės literatūros knygų, kurias abu šio žygio dalyviai Marius Puluikis ir Remigijus Balandis, ARULS bendruomenės pirmininkas Manvydas Džiaugys, išeivijos idėjų centro atstovė I. Stankevičienė atgabeno ir iškilmingai perdavė bibliotekai. Taip pat labai dėkingi esame kraštiečiui, buvusiam seimo nariui Ant. Stasiškiui už pastovią ir nuolatinę paramą knygomis. Užpalių biblioteka - bendruomenės traukos ir informacinis centras, skirtas žmogui, jo tobulėjimui, dvasinės pasaulėjautos formavimui, vaikų ir jaunimo savišvietos ir laisvalaikio praleidimo vieta . Ji savo veiklą organizuoja atsižvelgdama į bendruomenės, vaikų ir jaunimo taip pat skirtingų socialinių grupių poreikius. Galvodami apie suaugusius bendruomenės narius rengiame projektus, kad galėtume organizuoti jiems seminarus, mokymus. Dalyvavome: 2005 m. Kauno jaunimo karjeros centro projekte „Novatoriškų karjeros sprendimų populiarinimas regionuose“, įgyvendinome Utenos regiono bendruomenės fondo finansuotą projektą - „Netradicinių amatų praktinių įgūdžių įgijimas, BAPP finansuotą projektą „Gerosios patirties sklaida-kelias į Užpalių bendruomenės ateitį“, 2006 m. Utenos rajono savivaldybės finansuotame projekte „Bendruomenės veidas“, 2007 m.- Lietuvos respublikos ministerijos finansuotame projekte – „Kurkime kartu“. Dalyvaudami projekte - „Netradicinių amatų praktinių įgūdžių įgijimas“, surinkome medžiagą apie kuriančius jaunus žmones užpalių seniūnijoje. Suorganizavome bendrą jų darbų parodą ir sukūrėme dokumentinį filmą apie juos. Filmas yra saugomas bibliotekos fonduose. Įgyvendindami BAPP finansuotą projektą „Gerosios patirties sklaida-kelias į Užpalių bendruomenės ateitį“ organizavome įvairius informacinius, psichologinius, praktinius seminarus. Praktinio seminaro metu moterys mokėsi siūti skiautinius. Įgyvendindami projektą „Bendruomenės veidas“ organizavome mokymus, skirtus fotografavimo meno mokymuisi, skaitmeninimui, filmuotos medžiagos montavimui. Projekto „Kurkime kartu“ įgyvendinimo metu vykome į Vilniaus Litexpo parodų rūmuose vykusią šiuolaikinės tekstilės ir aksesuarų parodą „Pelenė“. Organizavome mokymus ir seminarus: „Skiautinių meno paslaptys“, „Papuošalų iš vilnos gamyba“, „Lipdymai iš molio“. Projekto įgyvendinimo metu suorganizavome keturias parodas. Poezijos mylėtojus kasmet kviečiame į tradicinius „Užpaliečių poezijos skaitymus“, organizuojame knygų pristatymus, parodas, adventinius renginius. Veikia „Gero skonio“ klubas, vienijantis aktyviausius bibliotekos skaitytojus suaugusių tarpe. Čia aptariamos knygos, lankome ir rengiame parodas, mokomės, dalyvaujame pilietinėse akcijose. Organizuodami darbą su bendruomene bendradarbiaujame su gimnazija, kultūros namais, nevyriausybinėmis organizacijomis, muziejumi „Dausuva“. 2010 m. bendradarbiaudamos su Utenos „Ievos namais“ ir jų vadove N. Rinkevičiene, Užpalių gimnazija, kultūros namais, Užpalių moterų bendrija „Širdžių šiluma“ ir jos vadove O. Palubinskiene atgaivinome tradicinę Sakralinės muzikos ir poezijos šventę Užpalių cerkvėje. Užpalių bibliotekoje jau 8 metus (nuo 2003 m.) veikia Viešasis interneto prieigos taškas. Kompiuterinio raštingumo pagrindai suteikti 120 bendruomenės narių. Teikiamų paslaugų spektras yra platus ir nuolat tobulinamas. 2010 m. gruodžio mėnesį, padedant projektui „Bibliotekos pažangai“ atnaujinome kompiuterinę įrangą. Nuo 2011 m. sausio 6 d. prasidėjo kompiuterinio raštingumo mokymai. Juose dalyvauja vyresnio amžiaus bendruomenės nariai, norintys įgyti kompiuterinio raštingumo žinių.

  Bibliotekoje rengiami įvairūs literatūriniai vakarai, parodos, popietės, knygų pristatymai, susitikimai su aktoriais rašytojais, etnokultūriniai renginiai, sisteminama ir kaupiama kraštotyrinė medžiaga. 
  Skatiname vaikų ir jaunimo vaizduotę ir kūrybiškumą, plėsdami kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį, remiame žodinę tradiciją, užtikriname galimybę naudotis visų rūšių informacija, padedame tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 

Dalyvavome: 2006 m. Lietuvos respublikos kultūros ministerijos finansuotame projekte - „Debatai + kūryba = kūrybinga asmenybė”. 2007 m. Utenos rajono savivaldybės finansuotame projekte „Per knygą, meną ir žodį užpaliečių integracija į pilietinę visuomenę“, 2007 m. Utenos rajono savivaldybės finansuotame projekte „Pilietinio ugdymo sistemos kūrimas Užpalių bendruomenėje“, 2008 m. Utenos rajono savivaldybės finansuotame projekte „Vaikų ir jaunimo skaitymo metai Užpaliuose“, 2008 m. Utenos rajono savivaldybės finansuotame projekte „Pilietinis ugdymas Užpalių gimnazijoje“, 2009 Utenos rajono savivaldybės administracijos finansuotame Pilietinio ir tautinio ugdymo projekte „Jaunasis užpalietis -3“. Projekto įgyvendinimo metu vyko Debatų turnyrai , susitikimai su rašytojais, aktoriais, poetais. Pasakas vaikams skaitė Utenos kultūros centro režisierė I. Leikauskienė, svečiavosi Utenos vaikų kūrybinė grupė „Harmonija“, vad. N. Gelgautienė. Laimėtas projektas suteikė galimybę aktyviausius bibliotekos draugus paskatinti vertingais prizais – knygomis. Susitikimai su kolektyvais, meno žmonėmis populiarina bibliotekos paslaugas, padeda formuoti teigiamą būsimų ir esamų lankytojų požiūrį į šią instituciją. Tai darome organizuodami įvairius mokymus, seminarus, renginius, knygų reklamas, viktorinas, varžytuves, pristatymus, garsinius skaitymus, dirbdami individualiai. Esame subūrę bibliotekos savanorių grupę. Turime tradicinius penktadieninius skaitymus „Atvirumo valanda su knyga“, kurių metu aptariame populiariausias paauglių tarpe knygas. Į organizuojamus knygų skaitymo ir reklamos renginius vaikams ir paaugliams įtraukiame jų tėvus. Biblioteka bendradarbiauja su Utenos sveikatos priežiūros biuro specialiste R. Latvėniene, dirbančia Užpalių gimnazijoje ir kartu vykdo projektus: 2009 m.Utenos rajono savivaldybės administracijos finansuotame sveikatos projekte „Sveikos psichologinės aplinkos kūrimas Užpalių gimnazijoje“, 2010 m. ir 2011 m. .Utenos rajono savivaldybės administracijos finansuotame sveikatos projekte „Sveikos psichologinės aplinkos kūrimas Užpalių gimnazijoje-2“. Projektų vykdymo metu organizuojame seminarus, renginius ne tik gimnazijos moksleiviams, bet ir visiems bendruomenės nariams. Penktus metus dalyvaujame Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir LRT organizuotoje respublikinėje „Metų knygos“ rinkimų akcijoje, kurių metu ne tik populiarinamos šiuolaikinių lietuvių autorių knygos, bet biblioteka pasipildo naujais kūriniais. Papildo fondus ir kasmetinis dalyvavimas Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, kurią organizuoja Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras.

  Nuolat keičiami bibliotekos stendai: „Biblioteka – informacijos centras“, „ Šį mėnesį sukanka…“, aktualijų, parodų.
 Vien per 2009 -2010 m. į susitikimus kvietėme aktorius F. Jakšį, G. Storpirštį, režisierių, rašytojus Vyt. V. Landsbergį, Vyt. Račicką, „Nieko rimto“ leidyklos vadybininką S. Valužį. Utenos kultūros centro artistus, vaikų dramos studiją, Stalo teatro įkūrėją ir režisierę S. Degutytę, Leliūnų kultūros centro jaunuosius saviveiklininkus.
Organizuojame seminarus suaugusiems: psichologinį seminarą „Mandalos. Spalvų reikšmė“, „Mokomės karpyti“, „Savimotyvacija. Savęs pažinimas“ ir kt.
  Rengiame įvairias parodas: tautodailininko, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvinio  valdymo skyriaus vyr. postinio Albino Šileikos prieverpsčių ,užpaliečių moterų rankdarbių,  S. Pernavaitės siuvinėjimo paroda, G. Žilinsko popierinių modelių, E. Tolvaišienės lėlių, foto parodas: „Vanduo gyvybės šaltinis“, „Mes galime padėti kitiems“ ir kt. 

Jeigu pageidaujamo leidinio nėra bibliotekoje, jį užsakome ir atvežame iš viešosios bibliotekos. Bibliotekoje kiekvieną trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 14 val. galima pažiūrėti dokumentinius, meninius filmus.

  Visa mūsų bibliotekos veikla remiasi knygos renesansu, grįžimu į mūsų namus, šeimas. Galime pasidžiaugti, kad per ilgą ir nuoširdų darbą knygą skaityti Užpaliuose pasidarė beveik madinga. 
Mūsų vizijoje biblioteka turi tapti bendruomenės traukos ir informacijos centru, skirtu žmogui, jo tobulėjimui. Norėdami geriau ir pilniau tenkinti bendruomenės narių poreikius, analizuojame bibliotekos prieinamumą gyventojams, vertiname turimos ir gaunamos informacijos kokybę, lankomumo tendencijas. Sykį į metus leidžiame informacinį lankstinuką apie biblioteką, jos teikiamas paslaugas, vykstančius renginius, turimus išteklius ir galimybes. Dedame visas pastangas, kad lankytoją pasitiktų struktūrizuota, tyli, susikaupusi, draugiškai kleganti, gal būt skubanti, chaotiškai tvarkinga, be galo miela ir jauki biblioteka.


Vardų sritys
Variantai
Veiksmai