Žyma:Prelatas prof. Antanas Rubšys

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Prelatas prof. Antanas Rubšys


Prelatas prof. Antanas Rubšys – vienas iš nedaugelio lietuvių pasirinkusių Šv. Rašto studijas savo pagrindine mokslo sritimi ir savo gyvenimo darbu. Pasak žinomo lietuvių poeto ir dramaturgo Stasio Santvaro, “kai norime susišaukti su senom civilizacijos ir kultūrom, kai norime nors truputį susipažinti su Šventojo Rašto dalimis ir ten sukurtom dvasinėm vertybėm, turime susitikti su kunigu prof. Antanu Rubšiu ir jo darbais”. Daugelį metų karo audrų nublokštas A. Rubšys darbavosi toli nuo gimtųjų vietų. Išeivijoje jau seniai jis tapo žinomu teologu, Šv. Rašto tyrinėtoju, reikšmingų darbų autoriumi, bet tėvynėje jo darbai nėra plačiai žinomi. Tai nenuostabu, nes mus skyrė ne vien tūkstančiai kilometrų, bet ir komunistinės teologijos užtvaros. Jis gimė 1923 m. lapkričio 5 d. Bučių kaime, Laukuvos valsčiuje. Šeimoje, be jo, buvo trys seserys ir keturi broliai. Gyventi nebuvo lengva. Tėvas Matas Rubšys buvo apsišvietęs žmogus, mokėjo kalbų, keletą metų gyveno Amerikoje. Tėvai iš paskutiniųjų stengėsi, kad vaikai baigtų mokyklas. A. Rubšys, baigęs Šiauduvos pradžios mokyklą, stojo į Šilalės gimnaziją. Tuomet nepaprastai didelį poveikį Antanui Rubšiui turėjo jaunas kunigas, vėliau iš kilus išeivijos prelatas Jonas Kučingis ir jo pamokslai, kurie skatino žmones pažinti savo tautos ir tikėjimo kraitį, rūpintis ir gėrėtis savo tauta. Baigęs gimnaziją Antanas stojo į Telšių kunigų seminariją. Pirmaisiais sovietinės okupacijos metais jis buvo suimtas, žiauriai enkavedistų tardytas, daugiau kaip mėnesį kalinamas Tauragės enkavedistų rūmuose. Gimnazijoje praleisti metai nepraėjo veltui. Jau būdamas žinomas mokslininkas, jis rašė: "Žiūrint atgal į savo pasiruošimą, pastebiu, kad man davė pagrindą lietuviškoji gimnazija ir Telšių kunigų seminarija. Čia buvau reikliai supažindintas su pasauline raštija, istorija, kalbomis - lotynų, graikų, prancūzų, vokiečių, rusų..." Nuo mažens jį domino tolimi, nežinomi kraštai. Mėgo skaityti vokiečių rašytojo Karlo Majaus kelionių ir nuotykių romanus apie Artimųjų Rytų tautas. Tuomet, gimnazijos suole vargiai galėjo tikėtis, jog ateityje savomis kojomis žengs Kurdistano žeme.Domino jį ir dvasios dalykai. Silalės kunigas J. Kučingis davė arkivyskupo Juozapo Skvirecko išverstą Naująjį Testamentą. Biblija sudomino. Pažintį su ja pratęsė kunigų seminarijoje "Nesistebiu, kad tapus klieriku Telšių kunigų seminarijoje, Sv. Raštas mane masino, o juo besidomintys profesoriai mane domino. Daugiausia įtakos turėjo du: kun. dr. Kazimieras Olšauskas stebino savo Šv. Rašto pažinimu, o kun. dr. Antanas Krušas padėjo pramokti graikų kalbos" Baigti seminarijos A. Rubšys nespėjo. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, drauge su kitais seminaristais pasitraukė į Vakarus. Vokietijoje, Bavarijoje, Eichšteto kunigų seminarijoje tęsė filosofijos studijas (1944-1945). Čia labai pravertė Lietuvoje išmoktos kalbos. Jų dėka galėjo ir toliau gilinti žinias. Nenustojo domėtis Šv. Raštu, skaitydamas jį vis kita kalba. Tai jam buvo įdomu ir lengva. Vieno profesoriaus paragintas, pradėjo mokytis hebrajų kalbų, nes Biblija kaip tik yra parašyta hebrajų, aramėjų ir graikų kalbomis. Karui pasibaigus buvo pasiųstas į Italiją - Grigaliaus universitetą Romoje teologijos studijoms (1945-1949). 1948m. gruodžio 18 d. įšventintas kunigu. 1951 metais jam buvo suteiktas Šv. Rašto licenciato laipsnis, o 1958 m. Romos Popiežiškajame Šv. Rašto institute Šv. Rašto daktaro laipsnis. Baigęs studijas A. Rubšys dėstė Šv. Raštą, Bažnyčios istoriją , hebrajų, graikų ir kitas kalbas San Diego kunigų seminarijoje. 1959 metais buvo išrinktas Niujorko Manheteno kolegijoje Šv. Rašto ir biblinių kalbų profesoriumi, kur dirbo iki paskutinių dienų. Jo paskaitomis domėjosi studentai iš musulmonų kraštų, viso pasaulio krikščionys ir žydai. Vienu metu Prelato paskaitas lankė 18 tautybių studentai iš 40 pasaulio valstybių. Tarp jų buvo ir būsimieji gydytojai, mokytojai, inžinieriai, ekonomistai. A.Rubšys mėgo daug keliauti. Šventąją žemę - Palestiną A.Rubšys pirmą kartą aplankė daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų. Iš pradžių kelionėms trūko pinigų. Tik pradėjęs dirbti universitete, kolegijoje, A. Rubšys į Šventąją žemę ėmė važinėti kas antri metai. Kunigas išvažinėjo visus kraštus, kurie yra aprašomi Biblijoje: Egiptą, Iraną, Iraką, Libaną, Tunisą, Turkiją, Siriją. Keliaudamas kiekvieną kartą ieškojo Senojo Testamento pėdsakų, vaikščiojo apaštalų takais. Kelionių metu tyrinėtojas patyrė begalę įspūdžių. Taip gimė 2 dalių knyga "Šv. Rašto kraštuose". Sykį skrisdamas A. Rubšys pro lėktuvo langą pamatė Ararato kalną, už kurio, pasak Biblijos, užkliuvęs Nojaus laivas. Nusprendęs, jog šį kalną reikia apžiūrėti ne tik iš viršaus, bet ir iš apačios, A. Rubšys leidosi į kelionę po Turkiją. Ta kelionė truko net tris savaites. "Kelionės buvo mano pomėgis. Rašiau atsiminimus. Tie tekstai būdavo labai vaizdingi, nes mane supo Biblijoje minima aplinka, kvėpavau tų kraštų oru ir mėgavausi jų gamta. Tad ir Šventojo Rašto tekstus ėmiau suprasti geriau nei anksčiau", - dalijosi prisiminimais A. Rubšys. Amerikos universitetuose dėstytojams kas antri metai yra skiriami kūrybiniam darbui. Tuos laisvus metus A. Rubšys ir skirdavo Palestinai tyrinėti. Kartu su amerikiečių archeologais kunigas kasinėjo senąsias palestiniečių, žydų gyvenvietes. Moksliniai atradimai, tyrinėjimai, šventųjų raštų demitologizavimas nė karto nepa¬skatino A. Rubšio suabejoti tikėjimu ir katalikybe. Studijos kunigui buvo tikėjimo patirtis, kuria jis rėmėsi visą gyvenimą. "Jei žmogus tiki Dievą, Dievo paslaptį, sunku pasimesti" -kalbėjo A. Rubšys. Prelatas Antanas Rubšys nepavargdamas dirbo, dėstė Manheteno kolegijoje, rašė Šv. Rašto analizes, kelionių po Šv. Rašto kraštus apybraižas, vertė Senąjį Testamentą. Jį kamavo nenuilstamas tėvynės ilgesys. Sielojosi, kad negauna jokios žinios iš pavergtos Lietuvos. Tik po kelerių metų sužinojo apie savo tėvų mirtį, apie sesers Teresės, partizanų ryšininkės, nuteisimą. Į Lietuvą galėjo atvykti tik po 46 nostalgijos metų. Atvyko kaip pasaulyje pripažintas biblinio pasaulio ir Šv. Rašto žinovas. 1993 m. pavasarį kun. prof. A. Rubšys trečią kartą svečiavosi Lietuvoje. Jo iniciatyva tėviškės žemėje esančiose kapinaitėse pastatytas kryžius. Kapinaitės -visa kas beliko iš tėviškės. Laikas Antano nepakeitė. Išliko toks pat - atsižadantis savęs, trokštantis pažinti, keliauti. 1994 m. gruodžio 21 d. Popiežius Jonas Paulius II suteikė jam Popiežiaus rūmų prelato titulą. 1994-2002 m. dėstė Šv. Rašto egzegezę Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete bei Vilniaus pedagoginio universiteto Tikybos katedroje. Už nuopelnus Lietuvos kultūrai, mokslui prelatas buvo išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaru. 1995 metais tapo Lietuvos Nacionalinės premijos laureatu už 1978-1995 m., Senojo Testamento vertimą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų bei knygas "Raktas į Senąjį Testamentą" ir "Raktas į Naująjį Testamentą". Dr. A. Liekis apie kun. A. Rubšį rašė: "Gyvenimas ima atrodyti prasmingesnis ir gražesnis, kai vėl sutinki Lietuvon atvykusį prelatą profesorių Antaną Rubšį - rodos, iš jo taip ir spinduliuoja Tikėjimas, Meilė, Viltis, Gerumas. Visada rami, taisyklinga, su žemaitišku akcentu lietuvių kalba dvelkia tolerancija, tikėjimu tauta ir atkurta Nepriklausoma valstybe, nuteikia darbui, aukojimuisi. Spinduliuoti tokią šviesą gali tik žmogus, pats jos turintis su kaupu, turtingos ir kilnios dvasios, didelio intelekto, paskyręs savo gyvenimą amžinosioms vertybėms - tarnavimui Dievui, Žmogui, Tautai". Prelato knygos yra unikalios lietuviškoje religinių studijų literatūroje. Tai langas į Vakarų kultūroje nuo šimtmečių vykstantį Šv. Rašto nagrinėjimą ir interpretavimą. Savotiškai unikali lietuvių literatūroje yra kun. A. Rubšio trilogija "Šventojo Rašto kraštuose", kurioje aprašomos Artimųjų Rytų šalys, istorija, ar archeologija, kultūra, raštija. 1990 m., Lietuvos vyskupų paskatintas, kun. Antanas Rubšys ėmė versti Senąjį Testamentą iš hebrajų ir aramėjų kalbų. Jis, visą gyvenimą skyręs Šv. Rašto studijoms ir dėstymui, apvažinėjęs bei išvaikščiojęs Šv. Rašto kraštus, įsigilinęs į tautų kultūrą bei istoriją, labai sėkmingai atliko šį darbą. "Psalmynas", išverstas iš hebrajų kalbos - paskutinė prelato Antano Rubšio dovana tikintiesiems. Svarbiausi veikalai: "Raktas į Naująjį Testamentą" (T.1-2), "Raktas į Senąjį Testamentą" (T.1-3), "Šv. Rašto kraštuose" (T.1-2), "Islamas: religija, kultūra, valstybė“ "Dvasia gaivina, raidė užmuša", "Ateikite ir pamatysite". Be to, paskelbta 150 mokslinio pobūdžio ir Šv. Rašto populiarinimo straipsnių lietuvių ir anglų kalbomis "Aiduose", "Žiburiuose", "Drauge", "Darbininke", "Ateityje", "Akiračiuose" ir kitur. Prelatas Antanas Rubšys -visame pasaulyje pripažintas biblinio pasaulio ir Šv. Rašto žinovas. Jo vertimai, kaip ir autoriaus darbai, džiugina lietuvių kalbos grynumu ir gražumu, sąvokų tikslumu.


Straipsniai apie Antaną Rubšį


1. Adamkus, Valdas Dėl prelato profesoriaus Antano Rubšio mirties... // Lietuvos aidas. - 2002, rugpj. 30, p. 3.

2. Aliulis, Vaclovas Antano Rubšio Senojo Testamento vertimas ir du jo variantai : paskaita Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavime 2000 m. / Vaclovas Aliulis - Iliustr. // Prizmė. - 2000, Nr. 4, p. 40-43.

3.Bačkis, Audrys Juozas Išgyveno nuostabią draugystę su Dievu : atsisveikinant su prelatu A. Rubšiu : pamokslas pasakytas Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje 2002 m. rugsėjo 4 dieną : [atminimui, 1923-2002] / Audrys Juozas Bačkis - Iliustr. // XXI amžius. - 2002, rugs. 13, p. 7.

4.Bačkis, Audrys Juozas Kardinolo Audrio Juozo Bačkio pamokslas, pasakytas gedulingose šv. Mišiose atsisveikinant su a. a. prelatu Antanu Rubšiu 2002 metų rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje // Katalikų pasaulis. - 2002, Nr. 3, p. 9

5.Birgelis, Sigitas Prelatui Antanui Rubšiui atminti / Sigitas Birgelis - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2002, lapkr. 20, p. 10.

6.Dapšauskas, Juozas Lietuva atsisveikino su Šv. Rašto žinovu : [prelato A. Rubšio atminimui, 1923-2002] / Juozas Dapšauskas - Portr. // Pajūrio naujienos. - 2002, rugs. 13, priedas "Smiltys", p. 4.

7.Kazlauskas, Vytautas Šventasis Raštas grįžta iš tremties : [apie prof. A.Rubšio išverstą Šv. Raštą] / Vytautas Kazlauskas // Dienovidis. - 1996, rugpj. 16, p.

8. Liekis, Algimantas Pažinęs didžiąją tiesą : [apie Lietuvos nacionalinės premijos laureatą, išeivijos prof., prelatą A.Rubšį] / Algimantas Liekis -Iliustr - Bibliogr.: 6 pavad. // Diena. - 1996, saus. 27, p. 1, 7.

9. Petraitienė, Irena "Žmogus yra judanti kryžkelė", - teigia prelatas prof. Antanas Rubšys / Irena Petraitienė - Iliustr. // Kauno diena. - 1998, lapkr. 2, p. 23.

10.Petrauskis, Kžstutis Šventojo Rašto vertėją įkvėpdavo kelionės apaštalų takais : [apie kunigą, religinių knygų autorių ir vertėją, A.Rubšį] / Kęstutis Petrauskis - Portr. // Lietuvos aidas. - 1997, bal. 19, p. 28.

11.Sobeckis, Dainius Terorizmas - islamo sekta? : [recenzija] / Dainius Sobeckis -Rec. kn.: Islamas : religija, kultūra, valstybė / A. Rubšys. Vilnius : Katalikų pasaulis, 2002 // Pajūrio verslas. - 2002, lapkr. 9, p. 8.

12.Sragauskienė, Birutė Lyg trykštančio šaltinio versmė : [apie Amerikos lietuvį kunigą A.Rubšį] / Birutė Sragauskienė - Portr. // Šilalės naujienos. - 1997, geg. 22.

13.Svirbutavičiūtė, Aldona Išėjo žmogus, liko Šventojo Rašto vertimai : [kunigo prelato A. Rubšio atminimui] / Aldona Svirbutavičiūtė - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2002, rugs. 5, p. 3

14. Venckus, Petras Mąstykime skaitydami Dievo Žodį : [recenzija] / Petras Venckus - Rec. kn.: Šventasis Raštas : Senasis ir Naujasis Testamentai. Vilnius : Katalikų pasaulis, 1998 // XXI amžius. - 1999, saus. 6, p. 12

15.A.Rubšio knyga "Raktas į Senąjį Testamentą" : [recenzija] // XXI amžius. - 1996, vas. 7, p. 4

16. Atsiuntė paminėti : [recenzija] - Rec. kn.: Raktas į Naująjį testamentą / A. Rubšys // Dienovidis. - 1998, saus. 30 - vas. 5 (Nr. 5), p. 11.

17.Dievo veidą išvydęs : [prelato A. Rubšio atminimui, 1923 11 05 - 2002 08 27] - Portr. // Dienovidis : [žurnalas]. - 2002, Nr. 9, p. 36-38.

18.Ekumeniškas islamo vaizdas : [recenzija] / gb - Rec. kn.: Islamas. Religija, kultūra, valstybė / A. Rubšys. Vilnius : Katalikų pasaulis, 2002 // Šiaurės Atėnai. - 2002, lapkr. 2, p. 4.

19 In memoriam prelatui Antanui Rubšiui [1923 11 05 - 2002 08 27] - Portr. // Katalikų pasaulis. - 2002, Nr. 3, p. 3.

20.Islamas iš arčiau : [recenzija] - Rec. kn.: Islamas : religija, kultūra, valstybė / A. Rubšys. Vilnius : Katalikų pasaulis, 2002 // Atgimimas. - 2002, lapkr. 1-7 (Nr. 39), p. 16.

21.Krikščionių persekiojimas I-II amžiais : (parengta naudojantis A. Rubšio studija "Raktas į Naująjį Testamentą") - Iliustr. // Liuteronų balsas. - 2000, Nr. 2, p. 5-6.

22.Mirė Nacionalinės premijos laureatas, Senojo Testamento vertėjas prel. prof. A. Rubšys (1923-2002) : [nekrologas] -Portr. // XXI amžius. - 2002, rugpj. 30, p. 12.

23.Mirė prelatas Antanas Rubšys : [išeivijos lietuvis pedagogas, vertėjas, 1923 11 05 - 2002 08 27 : nekrologas] / Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas - Portr. // Naujasis Gėlupis. - 2002, rugpj. 31

24.Mirė prelatas Antanas Rubšys : [1923 11 05 - 2002 08 27 : nekrologas] / Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas -Portr. // Apžvalga. - 2002, rugpj. 19-31 (Nr. 15), p. 8.

25.Mirė prelatas Antanas Rubšys : [1923 11 05 - 2002 08 27 : nekrologas] - Portr. // Lietuvos aidas. - 2002, rugpj. 28, p. 2.

26.Prakalbinta istorija : [recenzija] / parengė Albina Pribušauskaitė - Iliustr. - Rec. kn.: Šventojo Rašto kraštuose / A. Rubšys. Vilnius : Katalikų pasaulis, 1998 // XXI amžius. - 1999, bal. 7, p. 11, 16.

27. Prakalbinta istorija : [recenzija] / parengė Albina Pribušauskienė - Portr - Rec. kn.: Šventojo Rašto kraštuose / A. Rubšys. Vilnius : Katalikų pasaulis, 1998 // XXI amžius. - 1999, saus. 27, p. 11, 16.

28.Prakalbinta istorija, V : [apie A. Rubšio knygą "Šventojo Rašto kraštuose"] / parengė Albina Pribušauskaitė - Iliustr. // XXI amžius. - 1999, geg. 5, p. 7.

29.Prelatas Antanas Rubšys : 1923 11 05 - 2002 08 27 : [nekrologas] / Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas -Portr. // Voruta. - 2002, rugs. 7, p. 8.

30.Prelato Antano Rubšio laidotuvės : [apie į Lietuvą atgabentus Niujorke mirusio prelato palaikus bei laidotuves] // Bažnyčios žinios. - 2002, Nr. 17, p. 11-13.

31.Profesorius prelatas Antanas Rubšys : [apie Senojo Testamento vertėją] - Portr. // Voruta. - 1999, saus. 9, p. 3.

32."Raktas į Senąjį Testamentą" : [recenzija] - Iliustr - Rec. kn.: Raktas į Senąjį Testamentą / A.Rubšys. Vilnius : Katalikų pasaulis, 1995 // Apžvalga. - 1996, vas. 23-29 (Nr. 8), p. 8.

33. Telšiuose paminėtas a.a. prel. prof. A. Rubšys : [apie konferencij1] // Bažnyčios žinios. - 2002, Nr. 21, p. 20.


Antano Rubšio darbai


Raktas į Naująjį Testamentą / Antanas Rubšys.-Vilnius, 1997

Raktas į Senąjį Testamentą / Antanas Rubšys.-Vilnius, 1995-1996

Islamas : religija, kultūra, vertybės / Antanas Rubšys.- Brooklyn, 1987

Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus / Antanas Rubšys.- Roma, 1984

Naujasis Testamentas ir mitas / Antanas Rubšys.- Roma, 1982

Sventojo Rašto kraštuose / Antanas Rubšys.- Vilnius, 1998

Ateikite ir pamatykite / Antanas Rubšys.- Brooklyn, (N.Y.), 1990

Raktas į Naująjį Testamentą / Antanas Rubšys.-[Putnam (Conn.)], 1978-1979

Raidė užmuša, dvasia gaivina / Antanas Rubšys.- Brooklyn (N.Y.), 1984

Islamas ir jo vaidmuo / Antanas Rubšys - Brooklyn, 1986Vardų sritys
Variantai
Veiksmai