Žyma:Mažeikių krašto žymūs žmonės

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Mažeikių krašto žymūs žmonės


Žymūs žmonės:

Edvardas Adamkavičius, Lietuvos kariuomenės generolas; Valerija Balsytė, dainininkė; Jonas Balvočius, rašytojas, vertėjas; Jadvyga Balvočiūtė, žolininkė; Angelina Banytė, dailininkė; Antanas Baranauskas, poetas, kunigas; Kazys Barzdys, liaudies skulptorius, knygnešys; Aldona Baužinskaitė-Kairienė, poetė; Zalė Bekeris, dailininkas; Gabrielius Beržanskis, knygų rengėjas spaudai; Mykolas, Vaclovas, Viktoras Biržiškos, žymūs Lietuvos kultūros veikėjai; Zofija ir Viktoras Bubliauskai, vieni iš pavyzdingų sodybų kurimo Mažeikiuose ir visoje Lietuvoje pradininkų: Alfonsas Bukontas, poetas, vertėjas; Lionginas Bunis, muzikas, pedagogas, kapelmeisteris; Algimantas Butvila, dailininkas; Sniegena Chriščinavičienė, tautodailininkė; Jonas­ Mykolas Damaševičius, Sedos Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios statytojas; Romas Dambrauskas, pop muzikos atlikėjas; Irutė ­Zinaida Dargienė, dailininkė; Antanas Dargis, grupės „Sekmadienis” įkūrėjas, muzikantas, daugelio estradinių dainų autorius; Vladas Daujotas, dailininkas tekstilininkas, Lietuvos Dailės akademijos profesorius; Feliksas Daukantas, dailininkas, pedagogas; Domininkas Derkintis, garsios pavyzdingos sodybos įkūrėjas Ketūnuose; Valerijonas Derkintis, aktorius; Kazimieras Domarkas, knygų platintojas; Klemensas Dulkė, poetas; Juozas Elekšis, spaudos darbuotojas, dainų tekstų autorius, poetas, mokytojas; Kazimieras Ercupas, knygnešys; Stasys Gabaliauskas, teisininkas, „Lietuvos žinių” redaktorius; Vladimiras Gadonas, istorikas, publicistas, poetas, dvarininkas; Steponas Gailevičius, skulptorius; Pranas Gailius, tapytojas grafikas; Vincentas Gečas, tapytojas; Vincas Giedra, poetas, prozininkas, vertėjas; Aleksandras Girdenis, kalbininkas, poetas; Danielė Girdenytė, poetė; Algirdas Girininkas, archeologas, žurnalistas; Ramutė Girkontaitė, poetė; Romualdas Granauskas, prozininkas, dramaturgas; Aleksandras Griškevičius, vienas iš Lietuvos aviacijos pradininkų; Liudas Gustainis, prozininkas; Laimonas Inis, rašytojas; Klemas Inta, nepriklausomybės akto signtaras; Laurynas Ivinskis, pirmasis lietuviškų kalendorių sudarytojas ir leidėjas, literatas, vertėjas; Kazimieras Jagminas, daraktorius, knygnešys; Petras Janulis, architektas; Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė, dailininkė tekstilininkė; Juozas Jurkus, kalbininkas; Vincentas Juška, knygnešys; Antanas Juzumas, kunigas, 1863 m. sukilimo dalyvis; Juozapas Juzumas (Polikarpas Girštautas0,knygų rengėjas spaudai, daugelio mokslinių leidinių leidėjas, medikas, Varšuvos universiteto profesorius; Tadas Juzumas, kunigas, raštijos darbuotojas, profesorius; Vincentas Juzumas, kunigas, švietėjas, kelių knygų autorius; Henrikas Kačinskas, aktorius; Jonas Katakinas, Lietuvos baleto šokėjas; Ferdinandas Kaunas­ Kaunackis, gydytojas, knygnešys; Konradas Kaveckas, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius ir kultūros veikėjas; Leonas Kęsgaila ­Kenstavičius, karo gydytojas, kelių medicinos knygų autorius; Boleslovas Klova, dailininkas; Vytautas Klova, kompozitorius ir pedagogas; Česlovas Kontrimas, dailininkas; Mamertas Krapauskas, žurnalistas; Antanas Krausas, visuomenės veikėjas, žurnalistas; Bronius Krutavičius, rašytojas; Ignas Kulbinskas, kunigas, kultūros veikėjas; Viktorija Kumpikevičiūtė-Kalpokienė, poetė, dailininkė; Jokūbas Kurmavičius, religinės literatūros vertėjas, rašytojas; Rimantas Laima, medžio drožėjas; Vincentas Laurinaitis, istorikas, kraštotyrininkas; Izraelis Lembertas, istorikas, sociologas; Leonardas Lenkauskas, literatas; Albinas Liaugminas, poetas, sociologas; Juozas Liaugminas, advokatas, Lietuvių kalbos gramatikos , „Žemaitiško kalendoriaus” (1985 m.) autorius; Stasys Ličkūnas, muziejininkas, kraštotyrininkas, Mažeikių „Alkos” muziejaus steigėjas; Vitas Lingys, vienas iš tiriamosios žurnalistikos pradininkų Lietuvoje; Vladislovas Lisinas ­Lisaitis, dailininkas; Irena Litvinaitė, žurnalistė; Antanas Liutkus, teisininkas, dailininkas; Viktoras Liutkus, menotyrininkas; Vytautas Mačernis, poetas; Leonas Mantvydas, kunigas, teologas; Simforijonas Mieleška, vertėjas, knygų rengėjas spaudai; Algimantas Mikuta, poetas, vertėjas; Juozas Miltinis, aktorius, režisierius; Petras Mitkus, kunigas, tautodailininkas; Povilas Morkys, klebonas kanauninkas, rašytojos Šatrijos Raganos nuodėmklausys; Jonas Motuzas, pirmasis Mažeikių krašto fotografas, žymus kultūros veikėjas, burmistras; Jūratė Miliauskaitė, pop muzikos atlikėja; Henrikas Nagys, poetas, literatūros kritikas; Paulius Normantas, fotografas, keliautojas; Mečislovas Ostrauskas, dailininkas tapytojas; Česlovas Pečetauskas, kalvis; Pranas Perminas, liaudies skulptorius; Asta Pilypaitė, pop muzikos atlikėja; Povilas Plechavičius, Lietuvos kariuomenės generolas; Laimutė Pocevičienė, Telšių Žemaitės dramos teatro režisierė; Albinas Pocius, žurnalistas; Algirdas Pocius, prozininkas, visuomenės veikėjas; Sara Poisson, poetė, rašytoja, fotografė, žurnalistė; Dionizas Poška, poetas, istorikas, leksikografas; Cecilija Pračkauskaitė, prozininkė; Otonas Praniauskas, knygų rengėjas spaudai; Klemensas Prialgauskas, žurnalistas, visuomenės veikėjas; Bronius Pundzius, skulptorius monumentalistas; Vladislovas Pūnis, gydytojas, „Senovės pažinimo mėgėjų” kuopelės įsteigėjas, kraštotyrininkas, Mažeikių muziejaus kūrėjas; Vyda Kęsgailaitė-Ragulskienė, prof., pirmoji habilituota technikos mokslų daktarė Lietuvoje; Eugenija Ragulskienė, muzikologė; Romualdas Rakauskas, fotomenininkas; Stanislovas Reivytis, knygnešys; Vytautas Reivytis, žurnalistas; Irena Ieva Remenytė-Mažiulienė, lietuvių kalbininkė; Donius Remys, poetas, vertėjas, filosofas, inžinierius; Juozas Remys, pirmojo simfoninio orkestro įkūrėjas Mažeikiuose Antrojo pasaulinio karo metais; Irena Ruginienė–Šimanauskienė (Paulauskaitė), Mažeikių Sąjūdžio iniciatyvinės grupės kūrimo iniciatorė; Leopoldas Rozga, žurnalistas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas; Donatas Sauka, tautosakininkas, literatūrologas; Antanas Savickis, poetas, vertėjas; Antanas Semenas ­Semenavičius, bajoras, liaudies meistras ­ kalvis; Leonas Skabeika, poetas, spaudos bendradarbis; Rimantas Skeivys, literatūros tyrinėtojas; Steponas Skeivys, vertėjas, publicistas, literatūros kritikas, geologas; Antanas Skripkauskas, pedagogas, rašytojas; Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, istorikė; Petras Steponavičius, aktorius; Jonas Strazdauskas, fotomenininkas; Vytautas Strolia, muzikas; Liūnė Sutema (Zinaida Nagytė-Katiliškienė), poetė; Petras Šadauskas, architektas ir dailininkas; Aleksandras Šimanskis, aktorius; Aloyzas Šliūpas, kunigas, knygų platintojas; Violeta Šoblinskaitė-Lapukienė, poetė, prozininkė, žurnalistė; Adomas Šoblinskas, lietuvių kalbininkas; Jonas Švažas, dailininkas tapytojas; Kazys Švažas, dailininkas; Vincas Urbutis, lietuvių kalbininkas,profesorius, habil. daktaras; Zigmas Umbražiūnas, žurnalistas; Nelly Uvarova, Rusijos aktorė; Morta Grikštaitė-Vaičkienė, aktorė, dainininkė; Juozas Vaičkus, Lietuvos teatro pradininkas ; Algirdas Varnas, archeologas; Robertas Varnas, muzikas, dirigentas; Juozas Tumas-Vaižgantas, rašytojas, literatūros kritikas; Vytautas Venckus, muzikologas, pedagogas, radijo darbuotojas; Antanas Vienažindys, poetas, kunigas; Liudvikas Vilimas, dailininkas; Romanas Vitkauskas, dailininkas; Kārlis Zāle, latvių skulptorius; Ignas želvys, daraktorius; Juozas Žukauskas, žurnalistas, rašytojas; Kazimieras Žulpa, garsus XIX a. žemaičių liaudies tapytojas.


Sportininkai:

Nerijus Barasa, futbolininkas; Antanas Abrutis, sunkiosios atletikos čempionas; Rolandas Jarutis, krepšininkas; Artūras Jomantas, krepšininkas; Helmutas Lisinas, stalo tenisininkas; Martynas Malakauskas, pasaulio lengvojo kultūrizmo čempionas; Andrius Mažutis, krepšininkas; Darius Pakamanis, krepšininkas; Rolandas Pocius, daugkartinis kultūrizmo čempionas; Evaldas Razulis, futbolininkas; Renaldas Seibutis, krepšininkas; Darius Šilinskis, krepšininkas.


Susiję enciklopedijos straipsniai
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai