Žyma:Jonas Marcinkus-Tauronis

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Jonas Marcinkus-Tauronis


Mokėki minti naują gyvenimo taką ir prasmingai įgyvendinti savo talentus, tai kiekvieno didžioji išminties brangenybė (J. Tauronis)

JONAS MARCINKUS gimė Treigių kaime, Joniškio valsčiuje, 1905 metų kovo 25 d. (kai kuriuose šaltiniuose minima balandžio 8-oji yra jo krikšto diena) - vidutinių ūkininkų Barboros ir Tado Marcinkų šeimoje. Buvo jis ketvirtas, jauniausias vaikas. Berniu¬ko gabumai ir pamaldumas išryškėjo nuo mažens, todėl tėvai nusprendė jį leisti į mokslą, į kunigus. 1919 m. Jonukas, išlaikęs egzaminus, įstojo į Šiaulių gimnaziją. Jau besimokydamas gimnazijoje pradėjo rašyti eiles. Baigęs penkias klases, 1922 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1924 m. Kunigų seminarijoje gavęs brandos atestatą ir, jau tvirtai žinodamas savo pašaukimą tais pačiais metais įstojo į Lietuvos universiteto teologijos-filosofijos fakultetą, kurį baigė 192S m. ir gavo kunigystės Šventinimus. Baigęs studijas ir tapęs kunigu, Kauno Arkivyskupo Juozapo Svirecko buvo paragintas vykti į užsienį pagilinti studijų. Atsisakius toliau tęsti studijas, kun. J. Marcinkus paskiriamas vikaru į Siesikus (Ukmergės raj.). Čia jis kunigavo iki 1931 m., kol buvo iškeltas į Tytuvėnus (Kelmės raj.). Tytuvėnuose kunigavo tik metus, 1932 m. buvo paskirtas vikaru į Kauno arkikatedrą baziliką. Laisvu nuo pareigų metu Jonas Marcinkus dar gilino studijas universitete, studijavo specialų bažnytinės teisės kursą, jį baigė 1935 m. pavasarį. Be to, nueidavo pasiklausyti literatūros, medicinos paskaitų. Nemažai rašė. Tytuvėnuose parašytas dviejų dalių vaidinimas "Angelaičiai į Vilnių", Kaune - dramos "Šventoji Teresėlė", "Taurioji Genovaitė". Šis veikalas buvo ne kartą pastatytas scenoje, kaip ir "Vytautas pančiuose". Nuo 1935 m. Jonas Marcinkus jau Šiauliuose. Buvo paskirtas eiti kapeliono pareigas Šiaulių mergaičių gimnazijoje ir tikybos dėstytoju Mokytojų seminarijoje. 1946 m. kunigas Jonas Marcinkus paskiriamas Š v. Jurgio bažnyčios klebonu, o 1947-aisiais tampa Šiaulių dekanu. l553-ųjų kovo 5 dieną suimamas ir nuteisiamas aštuoneriems metams tremties Vorkutoje. Sugrįžo 1958-aisiais. Apsigyveno Joniškyje. Kauno arkivyskupijos buvo paskirtas altarista-vikaru Joniškio bažnyčioje.

Galbūt ne visi joniškiečiai žinojo, kad kunigas Jonas Marcinkus yra rašytojas Tauronis, tačiau kaip kunigą mylėjo ir gerbė. Yra išlikę jo dvasingų, literatūriniu atžvilgiu puikiai parašytų pamokslų. Kunigas Jonas Marcinkus iki pat gyvenimo paba¬gos rašė aforizmus. Mirė Jonas Marcinkus 1971 m. gruodžio 10 d., suklupo gatvėje, išėjęs laikyti rytmetinių Mišių. Palaidotas Joniškio bažnyčios šventoriuje. Jo giminių pastangomis, praėjus dvidešimčiai metų po mirties, ant paminklo iškaltas ir jo literatūrinis slapyvardis - Tauronis. Taip, kaip jis norėjo, kaip užrašė testamente, kaip pasirašinėjo savo kūrinius, toks, koks jis visą gyvenimą ir buvo - taurus Jonas. Liko knygos, rankraščiai... "Tik tiek žmogaus palieka pasaulyje, kiek jis duoda gyvenimui kūrybos vertybių“...


Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai